ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:34
ް: ޗޯދްރީ؛ އިންޑިއާ ޓަނަލްގައި ތާށިވި މަޖީތު ޗޯދްރީގެ ބައްޕަ
ޓަނަލް ހަދާ މީހުން
"މިހާރުވެސް އެއް ދަރި ގެއްލިއްޖެ، ދެން ދުވަހަކުވެސް މަޖީތެއް ނުފޮނުވާނަން ޓަނަލް ހަދާކަށް"
 
ބާކީ އޮތް 10 ވަރަކަށް ނުވަތަ 15 ވަރަކަށް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދު ތޮރުފަން ޖެހޭނީ، އަތުން ހިފާ ގެންގުޅޭ ޢާލާތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން
 
ޓަނަލްގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު 41 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަކީ މަޖީތު

އެއީ ނިމެމުން މި ދާ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 12 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދްރާ މޯދީގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިލްކްޔާރާ ޑަންޑަލްގާއޯން ޓަނަލް ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު 41 މީހަކު އެތަނުގެ އެތެރޭގައި ތާށިވިއެވެ. ނުކުމެވޭނެ އެއްވެސް މަގެއް ނެތް ގޮތަށް، ޓަނަލުން ބައެއް ވެއްޓުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ 2 ހަފުތާ ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެމީހުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވުމެވެ. އިންޑިއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތްތަކުންވެސް އެދެވޭ ކުރިއެރުމެއް އަދި އޮތީ ނުލިބިފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފަރުބަދަބަރީގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރާ ހިމާލަޔާ ފަރުބަދައިގެ އިންޑިއާއާ ވީ ފަޅީގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ހައިވޭ ޓަނަލްގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު 41 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަކީ މަޖީތުއެވެ. މަޖީތުގެ ބައްޕަ ޗޯދުރީ ބުނީ، ޓަނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ދުވަހަކުވެސް ދެން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ނުފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރެން ދެން ދުވަހަކުވެސް މަޖީތެއް ނުފޮނުވާނަން ޓަނަލް ހަދާކަށް. އަހަރެން ބޭނުމީ އޭނަގެ ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރަން. އަނބުރާ އެތަނަށް ނުފޮނުވާ، ގޭގައި ބަހައްޓަން އަހަރެން ބޭނުން ވަނީ. މަޖީތު ގާތު ބުނާނަން، ދަނޑުވެރިކަން ނޫނީ އޭނަ ކުރަން ބޭނުން އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކުރާށޭ. އަހަރެން ބޭނުމީ އަހަރެން ގާތުގަ މަޖީތު ހުންނަން. އަހަރެންގެ އެއް ފިރިހެން ދަރިފުޅު މިހާރުވެސް މަށަށް ގެއްލިއްޖެ. ދަރިފުޅަށް ފޯނުކުރިއިރު އަހާލިން ޙާލު ކިހިނެއްހޭ. އޭނަ ބުނީ ރަނގަޅޭ. ދަރިފުޅު އެހި ޢާއިލާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ. އަހަރެން ބުނިން އެންމެންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަޅޭ. ދެން މަޖީތު އެދުނީ ކޮންމެ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު އޭނައަށް ގުޅައި، މަންމައާއި އަންހެން ކޮއްކޮގެ ޚަބަރު ދޭން.
ް: ޗޯދްރީ؛ އިންޑިއާ ޓަނަލްގައި ތާށިވި މަޖީތުގެ ޗޯދްރީގެ ބައްޕަ

ތާށިވި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މިޝަންގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ މެޝިނަރީއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާއެކު، ވެއްޓިފައި ވާ ޓަނަލްގެ ބައިތައް ނަގައި، މީހުންނެރެވޭ ވަރުގެ މަގެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އަތުން ހިފާ ގެންގުޅޭ ޒާތުގެ ތޮރުފާ ޢާލާތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. ޢުމުރުން އެންމެ 22 އަހަރުގެ މަޖީތުއާއެކު 41 މީހަކު ތާށިވެފައި ތިބެން ޖެހޭނީ އަދި ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ކަމެއް ބުނާކަށް އެކަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ.

ޓަނަލް ވެއްޓުނު ސަރަޙައްދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ގައުކުނޑީގެ 60 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ތޮރުފަން ގެނައި ބަރު މެޝިން ހަލާކުވީ ނޮވެމްބަރ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބާކީ އޮތް 10 ވަރަކަށް ނުވަތަ 15 ވަރަކަށް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދު ތޮރުފަން ޖެހޭނީ، އަތުން ހިފާ ގެންގުޅޭ ޢާލާތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

ޓަނަލުން ބައެއް ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބެއް، ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، އިބްތިދާއީ ހޯދުންތަކާ ޙަވާލާދީ، މީޑިއާގައި ދައުރުވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ޙާދިޘާ ހިނގާފައި ވަނީ ބިންގަނޑުކަނޑައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ޓަނަލް އަޅަމުން ދިޔަ ސަރަޙައްދަކީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެފަދަ ޙާދިޘާތައް ޢާންމު ސަރަޙައްދެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެއީ ބިންހެލުންތަކާއި، ބިންގަނޑުކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިޘާތަކުގެ އިތުރުން، ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިޘާތައްވެސް ޢާންމު ސަރަޙައްދެއް ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބިފައި ވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ޓަނަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ހުރީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދީއެވެ. ޙާދިޘާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުކުންނާނެ އިމަރޖެންސީ އެގްޒިޓެއްވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަ ސަރަޙައްދުގައި ނެތް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޓަނަލްގައި ތާށިވެފައި ތިބި 41 މީހުންނަށް ބޭނުން ވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޯ ފެނާއި ބޭސްފަރުވާގެ ސާމާނު ފޮނުވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ހޮޅިއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
25%
25%
0%
ކޮމެންޓް