ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:19
ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ފެނުނު މަސްނޫޢީ ދަގަނޑު އަތް ލައްވާފައި ވަނީ، އެމީހާގެ ވާތުން އުނިވެފައި ވާ އިނގިއްޔެއްގެ ބަޔަކަށް
މަސްނޫއީ ދަގަނޑު އަތެއް ފެނުން
ތާރީޚުގެ ތެރެއިން 500 އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދިން ދަގަނޑު އަތް
 
މިއުނިކްއާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބަކުން ފެނުނު މަސްނޫޢީ އަތް އުފައްދާފައި ވަނީ ދަގަނޑު ބޭނުން ކޮށްގެން
 
ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް އެނގުނު ގޮތުގައި، އެމީހަކީ ޢުމުރުން 30 އަހަރާއި 50 އަހަރާ ދެމެދު ޢުމުރުފުރާގެ ފިރިހެނެއް
 
އެމީހަކު މަރުވެފައި ވަނީ މީލާދީ ސަނަތުން 1450 އާއި 1620 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ހިސާބެއްގައި

އުފެދުމުގައި ހުރި ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ ހާދިޘާއަކާ ހެދި ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ފިލުވާލުމަށްޓަކައި މަސްނޫޢީ ގުނަވަންތައް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ތާ އަހަރުތަކެއް ވެއެޖެއެވެ. ހީކުރެވިފައި އޮތް ވަރަށް ވުރެ، މާސްނުޢީ ގުނަވަންތަކުގެ ތާރީޚަކީ ދިގު ތާރީޚެކެވެ.

ނިމިގެން މި ދާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަސްތަކުން ދުވަހެކެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަ ސައިޓަކުން، މަސްނޫޢީ އަތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. އެ އަތަކީ 500 އަހަރުވެފައި ވާ އަތެކެވެ. މިއުނިކްއާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބަކުން ފެނުނު މަސްނޫޢީ އަތް އުފައްދާފައި ވަނީ ދަގަނޑު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. އެ އަތް އަޅުވާފައި އޮތީ ދިޔައީ މެދުޒަމާން ނުވަތަ މިޑީވަލްއޭ ކިޔާ ޒަމާނުގައި ވަޅުލި ޤަބުރެއްގައެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުން ނެގި ޤަބުރު ކަށިގަނޑުގެ ވަނަވަރު ބެލުމަށް ރޭޑިއޯކާބަން ޑޭޓިންގް ދިރާސާތައް ވަނީ ހަދާފައެވެ. ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް އެނގުނު ގޮތުގައި، އެމީހަކީ ޢުމުރުން 30 އަހަރާއި 50 އަހަރާ ދެމެދު ޢުމުރުފުރާގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހަކު މަރުވެފައި ވަނީ މީލާދީ ސަނަތުން 1450 އާއި 1620 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ހިސާބެއްގައެވެ.

އާޘާރުތަކުގެ ޢިލްމީ މާޚިރު ނުވަތަ އާކިލޮޖިސްޓް، އާމިރާ ޢާޟިޔާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، ޖަރުމަނުވިލާތުން މި ފެނުނު މަސްނޫޢީ އަތަކީ، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މުހިންމު ހޯދުމެކެވެ.

ޚާއްޞަ ވާ ސަބަބަކީ، މަސްނޫޢީ އަތަކީ އަހަރެމެންނަށް މާ ޢާންމުކޮށް ފެންނަ އެއްޗަކަށް ނުވުން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، 500 އެއްހާ އަހަރުވެފަ ހުންނަ... މެދުތެރޭ ޔޫރަޕް ސަރަޙައްދަށް ބަލާއިރު. އެ ޒަމާނަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ 50 އަކަށް މަސްނޫޢީ އަތް ނޫނީ އަތްތިލައެއް އަދި ފެނިފަ އޮތީ. މީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަޢުޤުވެރި ކުރަނިވި އެތައް ކަމެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އަހަރެމެންނަށް ފަހި ކޮށްދޭ ކަހަލަ ހޯދުންތަކެއް.
އާމިރާ ޢާޟިޔާ؛ އާކިއޮލޮޖިސްޓް

މާޒީގެ ތެރެއިން މި ފެނުނު އަތް ނިސްބަތްވާ ދުވަސްވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރާ އިރު، މެދުތެރޭ ޔޫރަޕްގެ ހިސާބުތަކުން މިހާތަނަށް ފެނިފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ 50 އަކަށް މަސްނޫޢީ ނުވަތަ އަތްތިލައެވެ.

އަތްތިލައާއި އިނގިލިތައް ގުޅޭ ހިސާބުގަ ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ބުޑު އިން. އެހެން އިނގިލިތަކެއް ނެތް. އެއީ ދަގަނޑު ގޮށްޓެއްގެ ތެރޭގަ އަތްތިލަ އޮތް ސަބަބަކީ. އެ ގޮށިގަނޑުގަ މަސްނޫޢީ އިނގިލިތައް ހަރުކޮށްފަ ހުރީ. އެ އިނގިލިތައްވެސް ހަދާފަ ހުރީ ދަގަނޑުން. އެތެރެ ހޮޔެކޮށް. އެހެންވެ، ފެހި ކުލައެއް އަރާފަ އެ އޮތީ. ރަތުލޯ ނޫނީ ރަންވަންލޯ ބޭނުންކޮށްފަ ހުރީ. ލޯވަޅުތަކެއްވެސް އަޅާފަ ހުރީ. އަތުގެ ބާކީ އޮތް ބައިގަ އައްސާލެވޭ ގޮތަށް.
އާމިރާ ޢާޟިޔާ؛ އާކިއޮލޮޖިސްޓް

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ފެނުނު މަސްނޫޢީ ދަގަނޑު އަތް ލައްވާފައި ވަނީ، އެމީހާގެ ވާތުން އުނިވެފައި ވާ އިނގިއްޔެއްގެ ބަޔަކަށެވެ. އެ ބައި އުނިވެފައި ވަނީ، އެ ގުނަވަން ބުރިކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވުން އެކަށީގެންވާކަމަށްވެސް ބުރަވެވެއެވެ.

އެދުވަސްވަރަށް ބަލާއިރު މަސްނުޢީ ގުނަވަންތަކަކީ އެންމެ ލަގްޒަރީ ފެންވަރުގެ އެއްޗެހި. އެދުވަސްވަރު ކުރި ހަނގުރާމަތަކުގަ ގުނަވަންތައް ގެއްލުނު ގިނަ މީހުން، ޢުމުރުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ގުނީ، އެ ގުނަވަންތަކާ ނުލާ. ބައެއް މީހުންނަށް ބަދަލު، މަސްނޫޢީ ގުނަވަން ލިބުނު. ތެދެއް، ޤުދުރަތީ ގުނަވަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައްހާ ފުރިހަމަ އެއް ނުވާނެ. އެކަމަކު، ޕޭޝަންޓުގެ ދިރިއުޅުމަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުން ބޭނުމަކަށް ވީ. ތައްޔާރު ކޮށްފަ ހުރީވެސް، އެ ޒަމާނަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސާމާނު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.
މަޓީއާސް ފައޭލް؛ ޖެނެރަލް ކޮންޒަރވޭޓަރ

ގިނަ ބަޔަކު ވަޅުލާފައި ވާ ވަޅުގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ފެނުނު މީހާގެ ޝަޚްސާ ބެހޭ އެއްވެސް ވަނަވަރެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. އޭނާގެ އަތް ބުރިވީ ކިހިނެއްކަމެއްވެސް ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

އެނގޭ ކަމަކީ، އެ ދުވަސްވަރަކީ އެކި ކަހަލަ ކުރިމަތިލުންތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މީސްމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ މުހިންމު ގުނަވަންތައް ބުރިބުރިވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރެއް ކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް