ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:22
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
އެމްއެންޑީއެފް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުއިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހި ސިފައިންނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 
މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ކުރިއަށްދިޔައީ ހުކުރު ދުވަހު ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު
 
އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރަފުގައި ދިވެހި ސިފައިން ވަނީ ގާޑް އޮފް އޮނަރއެއް އަރުވާފައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަށްވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދިވެހި ސިފައިންނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހި ސިފައިންގެ ފަރާތުން ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފައެވެ. އެގޮތުން މި މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު ނޮވެންބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ މައިމަރުކަޒު، ބަންޑާރަކޮށްޓަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތުގައެވެ.

ބަންޑާރަ ކޮށިން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފް އާއި ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް (ރިޓަޔަރޑް) އަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ އިތުރުން ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ހަތްކޮޅުގައި ބަންޑާރަކޮށްޓަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވުމުން، އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރަފުގައި ދިވެހި ސިފައިން ވަނީ ގާޑް އޮފް އޮނަރއެއް އަރުވާފައެވެ.

Advertisement

މި ޒިޔާރަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ވަނީ، ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނާއި، ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާއި ވޮރަންޓް އޮފިސަރުންނާއި، އެންލިސްޓެޑް ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުރުން އަލަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ޣައްސާން މައުމޫނަށް ވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުހަބާ ކިޔައިފައެވެ. އެގޮތުން ބަންޑާރަކޮށްޓަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ޒިޔާރަތުގައި މިނިސްޓަރުގެ ޝަރަފުގައި ވެސް ސިފައިން ވަނީ ގާޑް އޮފް އޮނަރއެއް އަރުވައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
މި ސަރުކާރުގެ ނައިބު ވަޒީރުންނާހުރެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށްވެސް ހަމަ ނޭވާއެއްލެވޭކަށް ނެތް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
މާލޭ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީއެންސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން ނައިބު ވަޒީރުކަން ދެއްވައިފި
އިންވެސްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަނީ