ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:34
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އޯވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓް
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށް "އޯވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓް" ގެނެވޭނެ
 
މި އަހަރު ނިމޭއިރު މި ފެސިލިޓީގައި "އޯވަރޑްރާފްޓް" ކޮށްފައިވާ އަދަދު "ސެކިއުރިޓައިޒް" ކޮށްފައި، އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭނެ މިންވަރަށް އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާނެ
 
"އޯވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓް" މި އަހަރު ވަނީ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފައި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށް "އޯވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓް" ގެނެވޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

އަންނައަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މަޖިލީހުން ކޮވިޑް-19 އާއެކު، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާ (ހ) އަށް އަމަލުކުރުމަށް 31 ޑިސެންބަރު 2023ގެ ނިޔަލަށް އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި އެ މާއްދާއަކީ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ސަރުކާރަށް ދަރަނި ނެގުމާ ގުޅޭ މާއްދާއެވެ. މި އިސްތިސްނާއާއެކު، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1 އިންސައްތައިގެ ބަދަލުގައި އެމް.އެމް.އޭއިން ވަނީ 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ "އޯވަރޑްރާފްޓް" ފެސިލިޓީއެއް ހަމަޖައްސާފައެވެ. ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މި "އޯވަރޑްރާފްޓް" ފެސިލިޓީގެ ބައެއް 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން މިހާރު "ސެކިއުރިޓައިޒް" ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި "އޯވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓް" މި އަހަރު ވަނީ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރު ނިމޭއިރު މި ފެސިލިޓީގައި "އޯވަރޑްރާފްޓް" ކޮށްފައިވާ އަދަދު "ސެކިއުރިޓައިޒް" ކޮށްފައި، އަނބުރާ އިއާދަކުރެވޭނެ މިންވަރަށް އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުމާއި އާމްދަނީގެ ޔަޤީންކަންވަނީ ލިބެން ފަށާފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށް "އޯވަރޑްރާފްޓް ލިމިޓް" ގެނައުމަކީ ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ކަން ކުރުމަށްޓަކައި، ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ފައިނޭންސިންގ އިންފްލޯތައް ހޯދައި، ސަރުކާރުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް