ކ. މާލެ
|
11 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:13
އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓަރު
އުރީދޫ ހެޑްކުއާޓަރު
ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ
އުރީދޫއަށް ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި 167.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް!
 
ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނީ 523.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
 
ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު، 4.4 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް އާމްދަނީއަށް ވަނީ ލިބިފައި
 
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ ވަނީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައި

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 167.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އުރީދޫއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 523.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު 4.4 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނީ 501.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އުރީދޫއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ މިދިޔައަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރުވެސް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނީ 471.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ.

މާލީ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ ވަނީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ.

އުރީދޫގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާއިރު ސާފު ފައިދާވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި (ޓެކުހަށް ކެނޑުމަށްފަހު) އެ ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 158.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނީ 167.2 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 127.2 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއެއް އުފައްދައި، ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކުން މުޖުތަމައުގެ ދިރިއުޅުން މުއްސަނދިކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނުކަން އުރީދޫއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ ވެރިފިކޭޝަންގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ ޕްލެޓްފޯމް, "އީފާސް" އުރީދޫއިން ވަނީ އިންޓަގްރޭޓް ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން ވަނީ، ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ހެޑްކުއާޓަރުވެސް ހުޅުވާފައެވެ. މި އިމާރާތުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭއިރު، މި އިމާރާތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ ހިތްފަސޭހަ އަދި ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް