ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 18:42
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، އަމީރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު
އެއާޕޯޓުގެ 80 މިލިއަން ޑޮލަރު: އަމީރު ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާ ހަމަޖެއްސީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް
 
ރައީސް ސާލިހު އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށްވެސް ދައުވަތު އެރުވި
 
މަޝްވަރާތަކުގައި، ސައޫދީ ފަންޑުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެހުނުކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި
 
އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް، އަރަބި ކޯޑިނޭޝަން ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނު

ރާއްޖޭގެ މައި ވައިގެބަނދަރު، ވެލާނާ އިންޓަަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 80 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސެވީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ 79.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯ ޑެވެލޮޕްމެންޓުން ހަމަޖެއްސިކަމަށް، އިންތިގާލީ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލު، ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން "ރާއްޖެ އެމްވީ"ން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަރަބި ކޯޑިނޭޝަން ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންނާ އެއްކޮށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިޔަކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސައޫދީ ފަންޑާއި، އަބޫދާބީ ފަންޑާއި، ކުވައިތު ފަންޑާއި އަދި އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ ޑިވަލޮޕްމެންޓް (އޮފިޑް)އާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި، ސައޫދީ ފަންޑުން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެހުނުކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން، އެއާޕޯޓު ޓާމިނަލް ނިންމަން އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ މަސައްކަތް، ކުރަމުން މި އައީވެސް. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ފެންނާނެ ސައުދީ ފަންޑުންވެސް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިފަ އޮތް ވާހަކަ.
އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ މަޝްވަރާތަކުގެ ދަށުން، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށްވެސް އެ ގައުމުން ދައުވަތު އެރުވިކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެވަގުތު ރައީސްގެ މަސައްކަތްޕުޅު ހުރިގޮތުން ވަޑައިނުގެންނެވުނީ ކަމަށެވެ.

ދެން އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ރައީސަށްވެސް ދައުވަތު ލިބިވަޑައިގަތް، ޔޫއޭއީއަށް ވެސް ވަޑައިގެން އެބޭފުޅުންނާ މީޓްކުރައްވަން. ދެން އޭރުގެ ކޮމިޓްމެންޓްސް ހުރިގޮތުން ރައީސަށް ވަޑައިނުގެންނެވުނީ.
އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އެގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން، އެ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނުކަމަށާއި، އެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، އަބޫދާބީން ވެސް އެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ މަޝްވަރާތަކުގެ ސަބަބުން، ސައޫދީ ފަންޑުން ލިބުނު 100 މިލިއަނުގެ އިތުރަށް، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވި ގާތްގަޑަކަށް 80 މިލިއަން ޑޮލަރު އަބޫދާބީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުން ދިނުމަށް ޔަގީންކަން ދިންކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދެން އަޅުގަނޑު ސިޓީވެސް ފޮނުވާފަ އޮންނާނެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މީޓިންގތަކުގެ ކޮމިޓްމެންޓްސްއާ އެއްގޮތަށް، އެބޭފުޅުން އެ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް. އެގޮތަށް އެ ރިކުއަރމެންޓާ އެއްކޮށް ސައޫދީން ހަމަޖެހިފަ، އަބޫދާބީން ވެސް އޮތީ ކޮމިޓްމެންޓް ދީފަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެދުނީ، 50 ޓު 100 މިލިއަން ޑޮލާރސް، އަބޫދާބީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުން. ދެން ސައޫދީ ފަންޑުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެއްސީމަ، ފައިނޭންސިން ގެޕް ގާތްގަޑަކަށް އަބޫދާބީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުން މި ޖެހެނީ ގާތްގަޑަކަށް 80 މިލިއަން ޑޮލާރސް. ހަމަ އެގޮތަށް އެ ބޭފުޅުން އެ ކޮންފަރމޭޝަން އެ ދެއްވީ.
އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާތަކުގެ ޔަގީންކަން ހޯދީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ސާލިޙު އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނަށް ބ އަތޮޅަށް
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
ފައިސަލްއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މި ސަރުކާރު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ވެގެންދާނެ - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށް ކަނޑައެޅި 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މުއިއްޒު ކުރެއްވީ ހަނީމޫން ދަތުރުތަކެއް - ރައީސް ޞާލިޙު
މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދަނީ ގޮންޖައްސަވަމުން: ރައީސް ޞޯލިޙް
ތިނަދޫގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު، ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނަން: ރައީސް
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭ މަންޒަރު ފެނޭ: ރައީސް ސާލިހު