ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 17:42
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު މެމްބަރުން
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު މެމްބަރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީ
އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީއަށް 979 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް
 
ފަސް މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެއްކޮށް ވަނީ ނިންމާލާފައި
 
އާމްދަނީ ވަނީ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 34.68 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި
 
ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 103.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް 979 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މާލީ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 979،331،439 (ނުވަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ މިލިއަން ތިން ލައްކަ ތިރީސް އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ) ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 34.68 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނީ 727 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ.

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ކުންފުންޏަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ އިމާރާތް ކުރުމާއި ޑްރެޖިން ދާއިރާއިންނެވެ. އެ ދެ ދާއިރާއިން 873.56 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނިއެއް ލިބުނުއިރު ޓްރޭޑިން އިން 64.07 މިލިއަން ރުފިޔަ އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ދާއިރާއިން 37.02 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް އެ ކުންފުންނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެމްޓީސީސީން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި މިއަހަރު ޗުއްޓީ ދުވަސްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ޓްރޭޑިން ދާއިރާއަށް ވަނީ އޭގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ.

އާމްދަނީގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ ވެސް ވަނީ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 96.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 103.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ މާލީ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ސާފު ފައިދާ ހުރީ 43.3 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. ސާފު ފައިދާއަށް އެހާ ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައިވަނީ ބޭރު ފައިސާގެ އަގު އުފުލުމާއި ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި 205 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބަނދަރު ހެދުމާއި އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ބިން ހިއްކުމާއި މަގު ހެދުމާއި ކޯސްވޭ މަޝްރޫއުތައް ހިމެނެއެވެ. މި 205 މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ފަސް މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެއްކޮށް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށާއި 36 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ފެށި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީން ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ހޯރަފުށީ ޖެޓީގެ މަސައްކަތާއި އިހަވަންދޫ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތާއި ހިންނަވަރު ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ދިއްގަރު ބިންހިއްުމާއި ސ. ހިތަދޫ 264 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ރެއިލިން މަސައްކަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް