ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 07:17
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީސް
ހުޅުމާލޭގެ ބިންތަކާ ގުޅޭ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ނުހިންގުމަށް އެދިއްޖެ
 
މި މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން އަލަށް ފެށޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަށް ބުނޭ
 
ތަފާތު 40 ކަމެއް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނޭ

އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި ހުޅުމާލޭގެ ބިންތަކާ ގުޅޭ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ނުކުރުމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

އެ އޮފީހުން އާދީއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ އިންތިގާލީ މަރުހަލާ ހިނގަމުންދާ ދަނިވަޅުގައި އަރބަންކޯއިން ހުޅުމާލޭގެ ބިންތަކާ ގުޅޭ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކި މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ތަފާތު 40 ކަމެއް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށް ވެސް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ ބިންތަކަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރައުސްމާލުގައި ހިމެނޭ އެންމެ އަގުބޮޑު އެސެޓުތައްކަމުން އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި އަވަސް އަރުވާލައިގެން އެ ބިންތަކާ ގުޅޭ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މި މުއާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން ލީސްކުރުމުގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

Advertisement

އަރބަންކޯއިން ހިންގަން އުޅޭ މުއާމަލާތްތަކުގެ ސަބަބުން އަލަށް ފެށޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމަށާއި ދައުލަތަށް އެކަމުގެ ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

އިންތިގާލީ މަރުހަލާގައި އެފަދަ މުއާމަލާތްތައް މަޑުޖައްސާލައި ހުރިހާ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތަކުން އެ މަރުހަލާގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ވެސް އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވައި، ރައްޔިތުންގެ މަތީ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށް ވެސް އެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ުުބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް