ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 17:15
މީރާ
މީރާ
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
މީރާ
ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ހަނދާން ކޮށްދީފި، ސުންގަޑިއަކީ 29 އޮކްޓޯބަރު!
 
ސުންގަޑިއަށް ބަޔާން ހުށަހަޅާ މިންވަރު އެންމެ ދަށްކޮށް އުޅެނީ އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން
 
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ނަގައިފައިވާ އަދަދުތައް ޓެކްސް ބަޔާނުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ
 
އެއްވެސް ވިޔަފާރި މުއާމަލާތެއް ހިންގައިފައި ނުވި ނަމަވެސް، ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމަ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ

މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސް، ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑި ހަމަވާތީ އެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މީރާ އިން ހަދުމަކޮށްދީފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަސް ކަމަށެވެ. މި ސުންގަޑީގެ ކުރިން މީރާގައި ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އެގޮތުން، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރި މުއާމަލާތެއް ހިންގައިފައި ނުވި ނަމަވެސް، ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމަ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް މީރާއިން ބުންޏެވެ.

ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސުންގަޑިއަށް ބަޔާން ހުށަހަޅާ މިންވަރު އެންމެ ދަށްކޮށް އުޅެނީ އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކުންކަން މީރާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެހެންވެ، ތަކުރާރުކޮށް ސުންގަޑިއަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާނަމަ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޓެކުހާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

މީރާއިން ވަނީ ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރު، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ފީގެ ގޮތުގައި ނަގައިފައިވާ އަދަދުތައް ޓެކްސް ބަޔާނުގައި ހިމަނައި، އެ ފައިސާ މީރާއަށް ދައްކަން އަންގާފައެވެ.

މީރާގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފަސޭހައިން އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ވެފައި، މި ފަހަރުގެ ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ވެސް އެ އިދާރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް "މީރާކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރި މުއާމަލާތެއް ހިންގައިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުން "ވާރުޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ޖީއެސްޓީ ސުން-ބަޔާން ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ޓެކްސް ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް އަދި ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާނަމަ، ލަސްނުކޮށް މީރާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް