ކ. މާލެ
|
23 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 07:13
ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާގައި ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާގައި ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ނާއިބު ރައީސް ބޭނުންފުޅުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ނަން ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކަށް ހާއްސަކުރައްވަން
 
ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހިމް މަނިކަކީ، ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ގައުމީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ބާނީއަކީ ސަމަރުބްލޫ އިބްރާމް މަނިކު ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެކި ގޮތްގޮތުން ޤައުމަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދިން ފަރާތްތަކުގެ މަތިން ހަނދާން އައުކޮށް ޝުކުރުވެރިވުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ނަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހިމް މަނިކަށް ހާއްސަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ހަނދާނުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކި ގޮތްގޮތުން ޤައުމަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދީ ދަތި ދުވަސްވަރު އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަތިން ހަނދާން އައުކޮށް ޝުކުރުވެރިވުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހިމް މަނިކަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެއްކަން ވެސް ނާއިބު ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާއަށް ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަކީ ސީދާ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ބާނީއަކީ ސަމަރުބްލޫ އިބްރާމް މަނިކު ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެތަނުގެ ނަން އެމަނިކުފާނަށް ނިސްބަތްވާން ޖެހޭކަމުގައި ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އެ ބަދަލު ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ރޭޑިއޯ، ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ބާނީއަކީ އޮނަރަބަލް ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ އެތަނުގެ، އެ މަރުކަޒުގެ ނަން ވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ސިފައެއްގައި ނިސްބަތް ވާން ޖެހޭނީ އަލްމަރުހޫމް ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ނަންފުޅު އަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެގޮތަށް ވެސް އެކަންތައް ވެގެންދާނެ ކަމަށް،
ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

ނާއިބު ރައީސް ވަނީ ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކާއި އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުވެވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނަކީ ސާދާ މިޒާޖުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ކަމަށް ކަމޭ ހިތްތަވާ، ކުރައްވަން ނުކުންނަންވާ ކަމެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކަކީ، ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ގައުމީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުވަނީ 1974 އިން ފެށިގެން 2006 އާއި ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ 30 ނޮވެމްބަރު 2022ގައެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ، 72 އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް