raajjemv logo
ޤަތަރުގެ މައްސަލަ
މިއީ ކުރިން ނުދެކޭ ފަދަ ހިޞާރުކުރުމެއް، މަސައްކަތް ކުރަނީ ގޯހެއް ހަދާތޯ: ޤަތަރުގެ އަމީރު
 
ސިޔާސީ މައްސަލަތަކުގައި ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ނުކުރުމަށް ގޮވައިލެއްވި
 
ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދެނީ ކޮން ބައެއް ކަމާއި މެދު ޚިޔާލު ޚިލާފު
 
ޤަތަރުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނަން ބަޔަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
2,154
ކ. މާލެ |
22 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 10:27
ޤަތަރުގެ އަމީރު، ޝައިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް-ޡާނީ
ގޫގުލް

ގަލްފުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ޤަތަރު ހިޞާރުކޮށްފައިވާ ވުމަކީ މީގެ ކުރިން ފެނިގެން ގޮސްފައި ނުވާފަދަ ހިޞާރުކުރުމެއް ކަމަށާ، އެ ޤައުމުތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޤަތަރު ލައްވައި ގޯހެއް ހެދުވުމަށް ކަމަށް ޤަތަރުގެ އަމީރު، ޝައިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް-ޡާނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގަލްފުގެ ޤައުމުތަކުން ޤަތަރާއި ގުޅުން ކަނޑާލައި، ގަލްފުގައި ސިޔާސީ، އިޤުތިޞާދީ ހަމަނުޖެހުމެއް ފެށިފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ، ޝައިޚް އަލް-ޡާނީ ވިދާޅުވީ، ޤަތަރާއި ދެކޮޅަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި، ދޮގު ތުޙުމަތުކޮށް، ޤަތަރުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޝައިޚް އަލް-ޡާނީ ވިދާޅުވީ، ޤަތަރާއި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) އާއި ދެމެދު ހާރިޖީ ކަންކަމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ހުރި ކަމަށާ، ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދެނީ ކޮން ބައެއް ކަމާއި މެދު ޚިޔާލު ޚިލާފު ކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިދާނެ މަގެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝައިޚް އަލް-ޡާނީ ވިދާޅުވީ، ބޮއިކޮޓްކުރުމަކީ ކުރިއަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް ނޫން ކަމަށާ، ހައްލު ލިބޭނީ، ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ޤައުމީ ސިޔާދަތަށް އިހުތިރާމްކޮށްގެން، އަމުރު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ގަލްފުގެ ޤައުމުތަކުން ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ސަބަބުން ޤަތަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަން ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސިޔާސީ މައްސަލަތަކުގައި ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ނުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ޝައިޚް އަލް-ޡާނީ ޤައުމާއި މުހާތަބު ކުރެއްވުމަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ގަލްފުގެ މައްސަލަ ފެށުނު ދުވަސްވަރު، ޖޫން 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ކުވެއިތުގެ އަމީރުގެ ލަފާގެ މަތިން، މައްސަލަ އިތުރައް ހޫނުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެއް ނުކުރެއްވުމަށް، ޤައުމާއި މުހާތަބު ކުރެއްވުން ލަސްކުރެއްވީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް