ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:54
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް 2023
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް 2023
ރާއްޖެއެމްވީ
ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް 2023
އައިސީޕީން، ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
 
އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ފަރުވާއަށް އޮތް ޑިމާންޑާ، ލިބެންހުރި ކެޕޭސިޓީއާމެދު އޮތް ތަފާތު ކުޑަކުރުން
 
އައިސީޕީއާއި އެސްޓާ ލިޓްލް ބްލޫޖޭސް/ޑީޔޫ ހެލްތުކެއާ އާ ދެމެދު ވަނީ ޚާއްސަ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކައުންސެލިން އެންޑް ސައިކޮތެރަޕީ (އައިސީޕީ)ން، ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

އައިސީޕީން މި ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު މީރުމާ އިވެންޓް ހޯލުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައިސީޕީއާއި ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދާއިރާގެ މުހިންމު ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައިސީޕީއާއި އެސްޓާ ލިޓްލް ބްލޫޖޭސް/ޑީޔޫ ހެލްތުކެއާ އާ ދެމެދު ވަނީ ޚާއްސަ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން (އެމްއޯޔޫ)އެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެމްއޯޔޫގައިވާ ގޮތުން ޑީޔޫގެ ދަށުން ހިންގާ އެސްޓާ ލިޓްލް ބްލޫޖޭސް ހެލްތުކެއާއިން، ގާބިލު އަދި ތަޖުރިބާކާރު ވިޒިޓިންގ ސައިކޮލޮޖިސްޓުންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެވެ. އަދި ދެ ޖަމިއްޔާއަށް ވެސް ވަސީލަތްތަކާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއްވެސް ފަހިކޮށްދެވޭނެވެ.

އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އައިސީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާއާއި ޑީޔޫ ހެލްތުކެއާގެ ޗެއާމަން ޑރ. ޕްރަޝާންތު ގައުދާއެވެ. ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަދި ޑރ. ޕްރަޝާންތުއާއެކު ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މިޝަލް ދީދީ، އައިސީޕީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ އިތުރުން ފައުންޑިންގ މެމްބަރު އަދި ޑީޔޫ ހެލްތުކެއާގެ ޑިރެކްޓަރު ގޯޕީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އައިސީޕީގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ބަލިމަޑުކަމުގެ ފަރުވާއަށް އޮތް ޑިމާންޑާ، ލިބެންހުރި ކެޕޭސިޓީއާ ދެމެދު އޮންނަ ތަފާތު ކުޑަކުރުންކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ 8 އަހަރު ތެރޭގައި އައިސީޕީ ދަނީ ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ހިދުމަތްދޭ ޕްރިމިއާ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދި، ހުރިހާ އުމުރުފުރައަކަށް ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓްގެ އިތުރުން ތެރަޕީ ދެމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން، ކްލިނިކް ބިނާކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން އައިސީޕީއިން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް