ކ. މާލެ
|
8 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:34
އައިކެއަރ ޕްރޮމޯޝަން
އައިކެއަރ ޕްރޮމޯޝަން
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް
އައިކެއަރއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުން
ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް، އައިކެއަރއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފި
 
އޮކްޓޯބަރު 10ން ފެށިގެން އޮކްޓޯބަރު 21ގެ ނިޔަލަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައިވެސް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެ
 
ފްރޭމާއި ލެންސްއާއެކު ނަގާނަމަ، ވަކި ބްރޭންޑްތަކަކުން ދެވަނަ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ނަންބަރު އަވިއައިނެއް %50ގެ ޑިސްކައުންޓާއެކު ލިބޭނެ
 
ފްރޭމް، އަވިއައިނު، އަދި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް %20ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި؛ ފްރޭމް، އަވިއައިނު، އަދި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް %20ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެކަމަށް އައިކެއަރ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ފްރޭމާއި ލެންސްއާއެކު ނަގާނަމަ، ދެވަނަ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ނަންބަރު އަވިއައިނުގެ ވަކި ބްރޭންޑްތަކަކުން %50ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެކަމަށް އައިކެއަރ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 10ން ފެށިގެން އޮކްޓޯބަރު 21ގެ ނިޔަލަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައިވެސް މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 3321026ށް ގުޅައި މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް އައިކެއަރއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް