ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:36
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީ
އަވަސް އަރުވާލައިގެން އިންޓަރެސްޓް ބޮޑުކޮށް ބޮންޑު ވިއްކަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ "ދިޔަރެސް" ގައި ލިޔެފައިވަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: އެމްޓީސީސީ
 
ބޮންޑު ލިސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފެށީ 15 މާޗުގައި
 
މިކަން އެ ނޫހުން ކުރަނީ ޒާތީ ތަޢައްސުބް އިސްކޮށް ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ވިސްނުމުގައި
 
މިފަދަ ހަޤީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބީ އަމަލެއް

އަވަސް އަރުވާލައިގެން, އިންޓަރެސްޓް ބޮޑުކޮށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮންޑެއް ވިއްކަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ "ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަބަރަކީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު، ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެމްޓީސީސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ "ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނި" ސްލޯގަންގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް، ދިވެހި ޤައުމާއި މުޖުތަމައަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޫހުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމުގެ ބޭނުމުގަޔާއި އެމްޓީސީސީން ހޯދާފައިވާ އިތުބާރާއި ރީތި ނަން ކިލަނބުކޮށް ކުންފުނި ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ނިޔަުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގ ޚަބަރު ފަތުރާތީ ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އިންޓަރެސްޓް ބޮޑުކޮށް، އަވަސް އަރުވާލައިގެން ބޮންޑު ވިއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ ޚަބަރަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އެ ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ހޯދާފައިވާ އިތުބާރާއ،ި ލޯބި ފަނޑުކޮށްލުމަށް، ގަސްތުގައި ކޮށްފައިވާ ނާތަހުޒީބީ އަމަލެއްކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ. އަދި އެ ބޮންޑަކީ ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓަރުންގެ ފަރާތުން ފައިނޭންސް ރެއިސްކުރުމަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން މި އަހަރުގެ މާޗު މަހު ވިއްކަން ނިންމި ބޮންޑެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. އެ ބޮންޑަކީ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓުރުމަންޓެއްކަމުން މިކަމުގެ އިދާރީކަންކަން ފާއިތުވި ހަތް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިހާރު މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ "ވިޔަނަ" ޕޯޓަލްގައި ރެޖިސްޓަރކޮށްގެން ބޮންޑުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ކޮންމެ މީހަކަށް އާންމުކޮށް ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި ބޮންޑަކީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ހަލުވިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ވޯކިން ކެޕިޓަލާއި މެޝިނަރީ އަދި މެޓީރިއަލް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ބޮންޑެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިބޮންޑުގެ 9.5 އިންސައްތައިގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ކޮމާޝަލް އެވަރެޖް ބޮރޯވިންގ ރޭޓާއި އަޅާބަލާއިރު ބޮޑުތަނުން ކުޑަ ރޭޓެއްކަން ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެމްޓީސީސީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ބޮންޑު ލިސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ފެށީ 15 މާޗުގައެވެ. ބޮންޑު ލިސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ދީފައިވަނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ.

ދެފުށް ފެންނަ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ ޒަމާނެއްގައި ހަގީގަތް އޮޅުވާލުމަށް "ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި އެ ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ ވެރިން ބަދުނާމުވާގޮތަށް މިފަދަ ހަޤީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ ވަރަށް ނާތަހުޒީބީ އަމަލެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންނެއެވެ. އަދި މިކަން އެ ނޫހުން ކުރަނީ ޒާތީ ތަޢައްސުބް އިސްކޮށް ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ވިސްނުމުގައިކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެމްޓީސީސީން ވަނީ އެ ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ ވެރިން ބަދުނާމު ވާގޮތަށް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކުންފުންޏަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލޭ ގޮތަށް، ހަގީގަތާ ޚިލާފު ދޮގު ޚަބަރު ނުފެތުރުމަށް "ދިޔަރެސް" ނޫހަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް