ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:52
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މިހާރު
ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް
3 ރަށެއްގެ ސްކޫލް އިމާރާތާއި، 1 ރަށުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ބިޑުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 15 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00:00ގައި
 
އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 8 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކުރިން

3 ރަށެއްގެ ސްކޫލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަދި 1 ރަށެއްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެދުމުގެ މަތިން، އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލާކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އދ.ދިގުރަށު ސްކޫލް 03 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި، ހދ.ނޭކުރެންދޫ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަދި، ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

އދ.ދިގުރަށު ސްކޫލް 03 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަކީ 75،000 ރުފިޔާއެވެ. ހދ.ނޭކުރެންދޫ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ގޮތުގައި 55،000 ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާއިރު، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި، ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަކީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ބީލަންތައް ކުރިއަށްދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ "ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެވޯޑް ކުރެވޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" ގެ އިތުރުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓުގެ " ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ 8 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށްކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ބިޑުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 15 އޮކްޓޫބަރު 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00:00ގައި މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް