ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 06:00
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ
މުއިއްޒުއަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން: އިއާދު
 
މުއިއްޒުގެ ސިޔާސަތާއެއްގޮތަށް މެނޭޖު ކުރާނަމަ ޕެންޝަން ފަންޑު ބަނގުރޫޓުވާނެ
 
ޕެންޝަން ފަންޑަކީ އަމިއްލަ އެކައުންޓެއް ގޮތަށް މެނޭޖް ކުރާ އެއްޗެއް ނޫން

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މާފަންނުގައި ބޭއްވި "ކަންމަތީ" ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިއާދު ވިދާޅުވީ ވޯޓުލިބޭނެހެން ހީވާ ކޮންމެ ވާހަކައެއް، ހިސާބުކުރުމެއް އަދި ދިރާސާ ކުރުމެއް ނެތި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް މުއިއްޒު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ޖެހުނު ހާލަތު ހާމަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ އެ ޤައުމުވެސް ބަނގުރޫޓުވެފައިވަނީ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކެއް ގެންގުޅެ، އެ ކަންކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މުއިއްޒުވެސް ކަންތައްތައް ކުރައްވަނީ އެގޮތަށް ކަމަށާއި އޭނާ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން، މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ވައުދުތައް ފުއްދަވައިފިނަމަ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓުވުމަކީ ގާތް ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕެންޝަން ފަންޑާ ގުޅޭގޮތުން މުއިއްޒު ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އިއާދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާތާ 10 އަހަރު ތެރޭގައި ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ހަދާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވާއިރު، ޕެންޝަން ފަންޑަކީ އެގޮތަށް މެނޭޖު ކުރާ އެއްޗެއް ނޫންކަން ކިރިޔާވެސް އިގްތިސާދީ ހޭލުންތެރިކަމެއް ހުރި މީހަކަށް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަމިއްލަ އެކައުންޓެއް ގޮތަށް ފައިސާ ނަގަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޕެންޝަން ފަންޑު ބަނގުރޫޓުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމިއްލަ ޕާސަނަލް ބޭންކް އެކައުންޓެއް ގޮތަށް އިރުއިރުކޮޅާ ފައިސާ ނަގާ އެއްޗެއް ނޫން ޕެންޝަން ފަންޑަކީ. ޑރ. މުއިއްޒު އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ޕެންޝަން ފަންޑު މެނޭޖްކުރަން އުޅެފިކަމުގައިވާނަމަ ޕެންޝަން ފަންޑު ބަނގުރޫޓުވާނީ. އެތައް ބަޔަކު އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން، އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން އެއްކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ އެއްކޮށް ގެއްލިގެން ދާނީ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެކަނި މި ވައުދުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދޭ، ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒުއަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މެނޭޖް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫންކަން،
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު އިއާދު ހަމީދު

އިއާދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އިގްތިސާދީ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން މިއަދު ރާއްޖެއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް އިގްތިސާދު ކަމަށެވެ. އެކަން އެމަނިކުފާނު ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު ދިފާއު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ހުންގާނު ދޫކޮށްލާނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށްތޯ ދިވެހިން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ހާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ވެސް އިއާދު އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ ދައްކަވަނީ އަނެއްކާވެސް އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި އެގޮތް ދިވެހިން ބޭނުން ނުވާ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:52
ބޮޑުމީހާ
ޕެންޝަން ފަންޑަކީ ތަރިކަ އަކަށް ވާންވީ ކީއްވެ؟ އެފައިސާ ބޭނުންކުރަން ކޮންމެވެސް ގައިޑް ލައިނަކާ އެކު ލިބުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.
ގުޅުންހުރި