ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:02
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ޤައުމީ ދުވަސް
"ނުހަނު ގަދަ ހިތްވަރާއި އަޒުމާއެކީ ޖެއްސެވި އުންޑައަކުން، ނުހަނު ބޮޑު ޕޯޗުގީޒުގެ ލަޝްކަރެއް ދިޔައީ ބުރައިގެންތާ"
 
ހިތްވަރާއި، ޖޯޝާއި، އަޒުމުގައި ނިކުމެ ޤައުމީ ލޯބި ހިތުގައި އުފެދި ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި އަމިއްލަ މޭ އައްޑަނައަކަށް ދިއްކޮށްލަން ކެރޭނީ ކިތަށް މީހުންނަށް؟
 
ޤައުމު އިސްކޮށް ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވި ޤައުމީ ޖިހާދުގެ އަގު ވަޒަންކުރަން ޖެހޭ
 
ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއެކު ފާޅުކުރަމުންދާ ޝުއޫރުތައް އަމަލުން ދައްކާ، ކުރިއަށް އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް މި ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް ފޯރުކޮށްދެން ޖެހޭ

"އުތީމު ތިން ބޭންނާއި ދެ ހާޖީންނާއި އެ ދަންޑަހެލާއި

ނުހަނު ގަދަ ހިތްވަރާއި އަޒުމާއިއެކީ ޖެއްސެވި އުންޑައަކުން

ނުހަނު ބޮޑު ޕޯޗުގީޒުގެ ލަޝްކަރެއްދިޔައީ ބުރައިގެންތާ"

ޤައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ދުވަހަކީ ޤައުމީ ދުވަހެއެވެ. މި ދުވަހުގެ ވާހަކަ ތާރީޚާއިއެކު ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ދުވަހެކެވެ. ޤައުމީ ދުވަހަކީ ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވި ދުވަހެވެ. ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަކުރަނީ ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިސްލާމީ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށް ހިޖުރައިން 548ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިވީ 897 އަހަރެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނު އިސްވެހުންނަވައިގެން، ޕޯޗުގީޒުން އަޅުވެތި އަނިޔާވެރި އިސްތިއުމާރުން އިސްލާމީ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވައި، ދިވެހި ޤައުމަށް ނަޞްރާއި ނަސީބާއި ކާމިޔާބު ހޯއްދަވައިދެއްވި، ފަޚުރުވެރި ޤައުމިއްޔަތުގެ ފެށުން ކަމުގައިވި 1 ރަބީޢުލްއައްވަލު 981 އިން ފެށިގެން މިވީ 464 އަހަރެވެ.

މި މަތިވެރި ޖިހާދަކީ ބޮޑުތަކުރުފާނާއި އެތަކުރުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު ހަސަންތަކުރުފާނާއެކު ފެއްޓެވި ޖިހާދެކެވެ. ފަހުން އެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ މަލިކު އަލީ ހާޖީއާ ހަސަން ހާޖީއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދުވާފަރު އަލީ ދަންޑަހެލެވެ.

"ކަޅުއޮއްފުންމި" ގައި މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ދަތުރުފުޅުކުރައްވާ، ހިތްވަރާއި، ޖެހިލުންކުޑަކަމާއެކު ދަންވަރުގެ ވަގުތުތަކުގައި ރަށްރަށް އަރައި ޕޯޗުގީޒުންނާ ހަނގުރާމަ ކުރައްވާ ދިވެހި މި އުންމަތް ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވިއެވެ.

Advertisement

ބޮޑުތަކުރުފާނު މި ޤައުމު އަޅުވެތިކަމުން މިނިވަންކުރުމަށް ކުރެއްވި މަތިވެރި ޖިހާދު ކުރެއްވިގޮތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަކީ މި ޤައުމުގެ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ މައްޗަށްވެސް ލާޒިމުކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސުވާލަކީ އެފަދަ ހިތްވަރާއި، ޖޯޝާއި، އަޒުމުގައި ނިކުމެ ޤައުމީ ލޯބި ހިތުގައި އުފެދި ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި އަމިއްލަ މޭ އައްޑަނައަކަށް ދިއްކޮށްލަން ކެރޭނީ ކިތަށް މީހުންނަށްތޯއެވެ؟

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝުއޫރުފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޕްލޯޑްކުރާ ފޮޓޯތަކާއި، ކެޕްޝަންތަކާއި، ޅެންތައް ކިތަންމެހާވެސް ނަލަވެފައި ޗާލެއެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ އެ ޝުއޫރުތަކުގައި ހަގީގީ ކުލަޖެހޭ މަންޒަރު އަމަލުން ނުފެންނަކަމެވެ. އުފެދޭ ސުވާލަކީ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ކީއްވެގެންކަމާއި، މި ދުވަސް ހާއްސަވެގެންވަނީ ކޮންބަޔަކަށްކަން އަދުގެ ޖީލުގެ ކުދިންނަށް އެނގޭތޯއެވެ؟

މިއަދު މަދަރުސީ ހަޔާތްނިމި މުޖުތަމައަށް ނިކުންނަ ކުދިންނަށްވެސް ޤައުމީ ދުވަހަކީ ކޮން މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަހެއްކަމާއި އެ ދުވަހުގެ ބަޠަލުންގެ ފަތްފުށްތަށް ނޭނގޭކަމީ ހިތާމަހުރިކަމެކެވެ. އެކުދިން ކިޔަވަން ގެންގުޅުނު ފޮތްތަކާއި، ދިވެހި ތާރީޚީ ފަތްފުށްތަކާއި، ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކުން ތަފްސީލުކޮށް މި ވާހަކަތައް ފެންނައޮންނަ އިރުވެސް މި ކަންކަން އެކުދިންނަށް ފަހުމުނުވެ އޮތުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ.

ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އަދުގެ ޖީލުގެ އާންމު ފަރުދުންނަށްވެސް ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުހިންމުކަމާއި، އެ ދުވަސް ޚާއްސަވެގެންވަނީ ކޮންބަޔަކަށްކަން ނޭނގޭއިރު އަދުގެ ކުޑަކުދިންނަށް އެކަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެނގިގެން ދިޔުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ.

އެހެންކަމުން ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއެކު ފާޅުކުރަމުންދާ ޝުއޫރުތައް އަމަލުން ދައްކާ، ކުރިއަށް އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް މި ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސްކޫލުތަކުންނާއި، ބެލެނިވެރިން މިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.  މުޖުތަމައުގެ ބަދަހި ކަމާއި އަމަން އަމާންކަން ދަމަހައްޓާ، ޤައުމު އިސްކޮށް ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ކުރެއްވި ޤައުމީ ޖިހާދުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ގައުމީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަންޖެހެއެވެ.

މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަގުސަދު އަދުގެ ޖީލަށް އަންގައިދިނުމަށް މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ މިއީ ހަމައެކަނި ނަމެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދުވަހަކަށްވެ، އަސްލު މަގުސަދު ހާސިލްނުވެދިއުމަކީ ދުރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް