ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 07:17
އެމްއެންޑީފް ޕެރޭޑް
އެމްއެންޑީފް ޕެރޭޑް
އެމްއެންޑީއެފް
ފިކުރަށް ބަލައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރަން
ފިކުރަށް ބަލައިގެން ސިފައިންގެ އެއްވެސް މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރަން: އެމްއެންޑީއެފް
 
ޢަސްކަރީ އަދުލުގެ ނިޒާމް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ސިފައިންގެ މީހަކާމެދު އަމަލުކުރާނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން

ސިފައިންގެ ތެރެއިން ވަކި ގޮތަކަށް ފިކުރު ހުންނާތީކަމަށްބުނެ ވަޒީފާއިން ބައެއް މީހުން ވަކިކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ބުނެ ނޫސްތަކުގައާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރު އެމްއެންޑީއެފުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް ހަސަން ޒިހާން، ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަން އެނގިފައިނުވި ނަމަވެސް އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަހުން މި ސަރުކާރަަށް ތުހުމަތުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ ޕޯސްޓުތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ނުފޫޒު ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ މައްޗަށް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ގެންދަނީ ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ 'ސިފައިން ކުރާ ކުށްތަކަށް އިދާރީ އަދަބު ދިނުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު' ގެ ދަށުން، އިންސާފުވެރިކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި، ސިފައިންގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޢަސްކަރީ އަދުލުގެ ނިޒާމެއް 2021 ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ތަޢާރަފް ކުރެވިފައިކަމަށެވެ. މިނިޒާމް ތަޢާރަފް ކުރެވުމާއެކު ޢަސްކަރީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙްޤީޤްކޮށް ފޮނުވަމުންދަނީ މިލިޓަރީ ޖަސްޓިސް ކައުންސިލަށެވެ. މިކައުންސިލުން މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ސިފައިންގެ މީހާއަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ ފުރުޞަތާއި ބޭނުންވާނަމަ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަންދީ ދިފާޢުވުމުގެ ފުރިހަމަ ފުރުސަތުވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ. އަދި މިލިޓަރީ ޖަސްޓިސް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް، މިލިޓަރީ ޖަސްޓިސް އެޕީލް ކައުންސިލަށް އެޕީލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިދެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާއެއްގެ ގޮތުން މިލިޓަރީ ޖަސްޓިސް އެޕީލް ކައުންސިލުގެ ނިންމުން، މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިގެންދެއެވެ.

Advertisement

މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މައްސަލަ ނިންމާ ކައުންސިލްތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި މިނިވަންކަމާއި އަދުލުވެރިކަމާއެކު ހެތްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުވަނީ ލިބިދީފައެވެ. ވުމާއެކު، ޢަސްކަރީ އަދުލުގެ ނިޒާމް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ސިފައިންގެ މީހަކާމެދު މިނޫންގޮތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުލިބެއެވެ. އަދި މިނިޒާމުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ސިފައިންގެ މީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ސިފައިންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އެއްވެސް އިރުޝާދެއް ދެއްވާފައިނުވާކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ސިފައިންނަކީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި، ސިފައިންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްއާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާ، ޢަސްކަރީ ރިވެތި ޢަޚްލާޤެއްގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިބެންޖެހޭ ބަޔަކަށްވީހިނދު، މިނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ހިތްވަރުލިބޭފަދަ ދޮގު ޚަބަރުތައް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުފެތުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެއްވެސް މަޤުޞަދެއްގައި ސިފައިންގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ސިފައިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަމަށް ކިލަނބުކަން ލިބޭ ގޮތަށް ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް މީގެކުރިންވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް