ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:29
ރ. އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް
ރ. އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ރ. އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް
ރ. އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރު ނިމިއްޖެ
 
ހއ.ދިއްދޫގައި ވެސް މިފަދަ ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން

ރ. އަތޮޅު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި، ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ޚިދުމަތްތައް ފަށައިގަތުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެކި ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން ކުރިއަށްދާ މި ޓިވެޓް އިންސްޓްޓުގައި 4 ބްލޮކެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އެއީ އިންސްޓިޓިއުޓް ބްލޮކާއި، ބޯޓްޔާޑް ވޯކްޝޮޕް ބްލޮކަކާއި، ރެކްރިއޭޝަން ބްލޮކާއި އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެ.

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ބްލޮކްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތަރޭގައި ގްރައުންޑް ފްލޯ ޚިދުމަތަށް ހުޅުވައިލެވޭނެއެވެ.

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ބްލޮކްގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯގެ މަސައްކަތްތަކާއެކު ބޯޓް ބިލްޑިންގ ވޯކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ނޮވެމްބަރު މަހު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުޅުވައިލެވޭނެއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ފިޔަވަހީގައި އެކަމަޑޭޝަން އަދި ރިކްރިއޭޝަން ބްލޮކްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި މިއަހަރު ޑިސެންބަރު މަހު ޚިދުމަތްތަކަށް ހުޅުވައިލެވޭނެއެވެ.

އަދި ސްޓޫޑެންޓް އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކަކާއި، ރިކްރިއޭޝަން ބްލޮކަކާއެކު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ މި ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓުން ގިނަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް މުސްތަގުބަލުގައި ފައިދާ ކުރާނެ ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށާއި މި އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަމާޒަކީ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދީ، މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް އަހުލުވެރި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުން ކަމުގައި މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ނިމިފައިވާ ބައިތަކަށް ފަރުނީޗަރު ހޯދުމާއި، ވޯކްޝޮފްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވޯލްޑް-ބޭންކްގެ އެހީގައި ހަދާ ސްޓޭޓް-އޮފް-ދި-އާރޓް އައި.ސީ.ޓީ ލެބޯޓަރީއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިކުއިޕްމެންޓްތައް ހޯދައި ލެބޯޓަރީގެ މަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ނިންމާލެވިފައެވެ. އައި.ސީ.ޓީގެ އިތުރުން ވެލްޑިންގް، މެރިން އިންޖިނިއަރިންގ، އޮޓޮމޭޓިވް، ރެފްރިޖިރޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ ދާއިރާގެ ޓިވެޓް ވޯކްޝޮޕްތަކަށް އިކުއިޕްމެންޓް ހޯދުމަށް މިހާރު ވަނީ ބިޑަށް ހުޅުވައިލެވިފައެވެ.

އަލިފުށީގައި މި ޤާއިމުކުރާ ޓިވެޓް ސެންޓަރަކީ އަތޮޅުތެރެއަށް މަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ކުރަމުން އަންނަ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެކެވެ. ހއ.ދިއްދޫގައި ވެސް މިފަދަ ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް