ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:59
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މުނިކާފަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްގެންދަނީ
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މުނިކާފަ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްގެންދަނީ
ޓްވިޓަރ
ޖަލުގައި ގައިދީއަކު މަރުވުން
ދެ އަހަރުގެ މުނިކާފަ ދަރިއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާ މަރުވެއްޖެ
 
އޭނާއަކީ ކުޑަ ކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމާ ގުޅިގެން 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއެއް

ދެ އަހަރުގެ މުނިކާފަ ދަރިއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އަންނާރުމާގޭ ހަސަން މޫސާ ދީދީ (85 އަހަރު) ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެެފައި ވާކަމަށެވެ.

އޭނާ ހަރަކާތްނުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިގެން، އިމަޖެންސީކޮށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރު ބެލުމަށްފަހު 9:55 ހާއިރު އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވާކަމަށް ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވީ ހިތްހުއްޓިގެން ކަމަށް، ޑޮކްޓަރާ ހަވާލާދީ އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.  

Advertisement

ހަސަން މޫސާ ދީދީއަކީ ކުޑަ ކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމާ ގުޅިގެން 25 އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ގައިދީއެކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ މުސްކުޅި ބަލީގެ ސަބަބުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭ، އެނދުމަތިވެފައިވާ މީހެއްކަން ކަރެކްޝަންސްއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ހަސަން މޫސާ ދީދީ މަރުވުމާ ގުޅިގެން ވަގުތުން އެކަން އޭނާގެ އާއިލާއަށާއި، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށާއި، ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައި ވާނެކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
17%
50%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް