ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 13:32
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ, ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ, ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީން
އެމްކިއުއޭ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޮލިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާވޭ: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކަންކަންދާއިރު، މިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ
ވަރަށް ބައިވަރު ފަންނީ އަދި އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެމްކިއުއޭއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވޭ

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޮލިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ވަރުގަދަވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ, ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ކޮލިފިކޭޝަން ރިކޮގްނިޝަން ކޮންފަރެންސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެމްކިއުއޭގެ މެންޑޭޓު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަރަށް ބައިވަރު ފަންނީ އަދި އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އެމްކިއުއޭއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަން މިނިސްޓަރު ފަހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ކޮންފަރެންސްއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފަންނީ އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހުރިހާ ސްކޭޓް ހޯލްޑަރުންނަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިޒަމާނުގައި މަތީތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ވަރަށް ވާދަވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކަންކަންދާއިރު، މިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ދިމަދިމާލުގައި ކަން ކުރާ ގޮތަށް މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިލްމީ ދިރާސާތަކުން ހޯދާ ގޮތުގައި މިކަންކަމަކީ އެމްކިއުއޭގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމަ ރާއްޖޭގައި މަތީތައުލީމާއި ތަމްރީން ދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ މިސަނަދުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި މިކަން ދުނިޔޭގައި ރޭވި އިންތިޒާމު ކުރެވޭ ގޮތާ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ދެވޭ ތައުލީމާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ތަފާތުތަކާއި މިކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެނަށް އެނގިފައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަންކަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ, ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮލިފިކޭޝަން ރިކޮގްނިޝަން ކޮންފަރެންސްއާއެކު މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އެމްކިއުއޭއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ، ވަރުގަދަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް