ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 19:08
ބްރިކްސް ސަމިޓް 2023
ބްރިކްސް ސަމިޓް 2023
ރޮއިޓާސް
ބްރިކްސް ސަމިޓް 2023
ބްރިކްސް ފައިސާއަކީ ކޮބާ؟ އެފައިސާ އެޑޮޕްޓް ކުރެވޭނެތަ؟
 
އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންނަށް ޚާއްސަ ފައިސާއެއް ތައާރަފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ބްރެޒިލްގެ ރައީސް
 
ބްރިކްސްގެ ޚާއްސަ ފައިސާއެއް ތައާރަފުކުރަން ވިސްނާއިރު، މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރީގެ އިމްބެލެންސަކީ މައްސަލައެއް
 
އެ ޖަމިއްޔާއަށް ޚާއްސަ ވަކި ފައިސާއެއް ތައާރަފުކޮށް، އެފައިސާ ބޭނުންކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެކަމަށް ކަމުގެ މާހިރުންނާއި އިކޮނޮމިސްޓުން ފާހަގަކުރޭ

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް، ލުއިޒް އިނާސިއޯ ލޫލާ ޑަ ސިލް ވަނީ ބްރިކްސް ޖަމިއްޔާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން، އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންނަށް ޚާއްސަ ފައިސާއެއް ތައާރަފުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބަރގްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބްރިކްސް ސަމިޓުގައި ލޫލާ މި ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ބްރިކްސް ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތައް ކުރާއިރު، ޑޮލަރުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.

Advertisement

ބްރިކްސްއަށް އިތުރު މެމްބަރުން ގެނައުމަށް މިވަގުތު އެ ޖަމިއްޔާގައި ތިބި ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެފައި ވާއިރު، ބްރެޒިލް، ރަޝިއާ، އިންޑިއާ، ޗައިނާ އަދި ދެކުނު އެފްރިކާއަކީ، ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިގުތިސާދީގޮތުން އަދި ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ތަފާތު ހިސާބުތަކުގައި އޮތް ފަސް ގައުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، އެ ޖަމިއްޔާއަށް ޚާއްސަ ވަކި ފައިސާއެއް ތައާރަފުކޮށް، އެފައިސާ ބޭނުންކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ކަމުގެ މާހިރުންނާއި އިކޮނޮމިސްޓުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ބްރިކްސް ފައިސާއެއް ލޫލާ ބޭނުންފުޅުވަނީ ކީއްވެ؟

އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންނުކުރާ ގައުމުތަކުން އެހެން ގައުމުތަކާއެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރާއިރު، އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުމަކީ ބްރެޒިލްގެ ރައީސް، ލޫލާ ތާއީދުކުރައްވާކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ލޫލާ ވަނީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައިވެސް އާންމު ފައިސާއެއް ތައާރަފުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ލޫލާ ވަނީ ބްރިކްސްގެ ފައިސާއެއް ތައާރަފުކުރުން އެއީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ޕޭމަންޓް އޮޕްޝަން އިތުރުވެ، ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭނެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް، ބްރިކްސް ސަމިޓް ހުޅުވުމުގެ ޕްލެނަރީ ސެޝަންގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމުގައި ބްރިކްސްގެ އެހެން ލީޑަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮބާ؟

ލޫލާގެ މި ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން ބްރިކްސްގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު، ދެކުނު އެފްރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ބްރިކްސްގެ ފައިސާގެ ވާހަކައަކީ މިފަހަރުގެ ސަމިޓުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޖުލައި މަހު އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ބްރިކްސް ފައިސާއެއްގެ ޚިޔާލު ނުގެންގުޅާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދެކުނު އެފްރިކާގައި އޮންނަ ސަމިޓުގައި، ޖަމިއްޔާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރާއިރު، އެގައުމެއްގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާއިިން މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިސަމިޓުގައި، ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ބްރިކްސްގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރާއިރު، ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި އެގައުމުތަކުގެ އަމިއްލަ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ބްރިކްސްގެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް، އެގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް އަދި މަނިޓަރީ ސިސްޓަމް ރިފޯމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަމިޓުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

ބްރިކްސްގެ ފައިސާ ކަނޑައެޅުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބާ؟

ދެކުނު އެފްރިކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރުމ ލެސެޖާ ކަންޔަގޯ ވަނީ ބްރިކްސްގެ ފައިސާއެއް ތައާރަފުކުރުމަކީ ސިޔާސީ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ޖުލައި މަހު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ބްރިކްސް ފައިސާ ތައާރަފުކުރުމަށް، ޖަމިއްޔާގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭންކިން ޔޫނިއަނަކާއި ފިސްކަލް ޔޫނިއަނެއް ގާއިމުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މެކްރޯ އިކޮނޮމިކް ކޮންވަރޖެންސެއް ވެސް ހޯދަންޖެހޭނެކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިފައިސާއަށް ޚާއްސަ، ޖަމިއްޔާގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ މެދުގައި އާންމު ސެންޓްރަލް ބޭންކެއްވެސް މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށާއި، އެ ބޭންކު ގާއިމުކުރާނީ ކޮންތާކުތޯ ކަންޔަގޯ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި ފައިސާ ތައާރަފުކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ގައުމުތަކުން އަމަލުނުކުރާނަމަ، އެކަންތައް ބަލައި، ގައުމުތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ މެކޭނިޒަމެއް ތައާރަފުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަންޔަގޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބްރިކްސްގެ ޚާއްސަ ފައިސާއެއް ތައާރަފުކުރަން ވިސްނާއިރު، މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރީގެ އިމްބެލެންސަކީ ވެސް މައްސަލައެއް ކަމަށް މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ބްރިކްސްގެ މެމްބަރު ހުރިހާ ގައުމުތަކެއްގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިއަކީ ޗައިނާއެވެ. އަދި ބާކީ ހަތަރު ގައުމުގެ މެދުގައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް