ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 07:07
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަރުދޫގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން
ނަރުދޫ ބަނދަރު މިއަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނިމޭނެ: އާޒިމް
 
ކައުންސިލުން ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަން ބޭނުންވޭ
 
މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ށ.ނަރުދޫ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ނަރުދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް، މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި، މިމަޝްރޫއަށް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 41 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާ ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރު މަސައްކަތްތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، ބްރޭކް ވޯޓާ، ޗެނަލްގެ މަސައްކަތް އަދި ކީވޯލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ސްޕީޑް ރަނގަޅު ކަމަށާއި، މިގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނަމަ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އެމައުލޫމާތު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މާޗް މަސްތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެށިގެން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިއުމާއެކު ކީވޯލްގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު އެވަނީ ފަށާފައި. ދެން އެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކީވޯލްގެ މެޓީރިއަލް ވެސް އައިސްފައި މިވަނީ. އަދި އިތުރަށް ބޭނުންވާނެ ހިލައާއި އެއްޗެހި ގެންނަން. އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ މިމަސައްކަތް 2024 ގެ މެދުތެރެއިން ނިންމާލުން. ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީން ކަމެއް އެބައޮތް މިމަސައްކަތް އެހިސާބަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް. ކައުންސިލުން ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަން ބޭނުންވޭ. އެމައުލޫމާތު ވެސް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަމުންދާނަން.
ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ނަރުދޫ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރާނީ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ނަރުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 51,212 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 4,120 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި، 371 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި 205 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 210 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 955 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް