ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 15:15
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މަފާޒް
ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން މަފާޒު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
 
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މަފާޒްގެ މައްޗަށް 2 މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވޭ
 
ކުށުގެ ރެކޯޑާއި، މުޖުތަމައުގައި އަދާކުރާ ދައުރަށް ބަލާއިރު، އޭނާއަކީ ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ މީހެއްކަން އެނގެން އޮވޭ
 
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ މަފާޒު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކަމަށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައި

ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހީމީ ހިޔާ، އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ އުފުލި މުހައްމަދު މަފާޒު ހުސައިން ސަލީމް އެފަދަ އިތުރު މައްސަލައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓައި ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި، ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލައިގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ނިޔާޒެވެ. ދެން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ޝަފީޢު, އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލްއެވެ.

މިއީ މަފާޒް ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާތީ ދައުލަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މަފާޒު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް ބުނެއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަނީ އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑާއި، މުޖުތަމައުގައި އަދާކުރާ ދައުރަށް ބަލާއިރު، އޭނާއަކީ ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ މީހެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މަފާޒްގެ މައްޗަށް 2 މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވަނީ ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމުގައިވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެއީ މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ޑައިންމޯ ކައިރީގައި މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު މައްސަލައަކާއި، މަފާޒު ދޫކޮށްލާފައި ހުއްޓައި މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް 23 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެކެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނު ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތިން ކަތިވަޅިއެއް ފެނިފައިވެއެވެ. ފުލުހުން ގެންދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

އެކަންކަން މި މައްސަލައިގައިވެސް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިއީ މިފަހުން ހުށައެޅުނު އެބާވަތުގެ ދެވަނަ މައްސަލަކަންވެސް ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮތްކަން ދައުލަތުން ބުނެބުނެ އޮއްވައި، އެ ޙަޤީޤަތް ސާފު ކުރުމެއް ނެތި ކުށުގެ ރެކޯޑު ނެތްކަމަށް ބުރަވެ ގޮތް ނިންމުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ފަނޑިޔާރުން ނިންމުންތައް ނިންމަވާއިރު މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ އިތުރުން، އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޖަލު ބަލަހައްޓާ ފުލުހަކަށް ބިރު ދައްކައި އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ސާބިތުވެފައިވެއެވެ.

ދަށު ކޯޓުން މި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ބަލާފައިނުވާކަމަށާއި، ފާޅުގައި ފެންނަން ހުރި ކަންކަމަށްވެސް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ. ފާޅުގައި ފެންނަންހުރި ކަންކަމަށްވެސް ބެލުމެއްނެތި، އިތުރު މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްގެން ގޮތް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށްވެސް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ފާޑުވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ މަފާޒު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކަމަށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން މަފާޒު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
36%
0%
14%
7%
29%
ކޮމެންޓް