ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 09:13
މަގާމުން ވަކި ކުރެވުނު ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޗިން ގާންގ
މަގާމުން ވަކި ކުރެވުނު ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޗިން ގާންގ
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަގާމުން ވަކިކުރުން
ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކުއްލިގޮތަކަށް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
 
އުމުރުފުޅުން 57 އަހަރުފުޅުގެ ޗިން ގާންގ އަކީ މުޅި ޗައިނާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަގާމަށް އަންޔަން ކުރެވުނު އުމުރުފުޅުން އެންމެ ހަގު ބޭފުޅާ

ޗައިނާގެ ޚާރިޖީވަޒީރު ޗިން ގާންގ، މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނުތާ ހަތް މަސްދުވަސްފަހުން ކުއްލިގޮތަކަށް ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ޗިން ގާންގއަކީ ރައީސް ޝީ ޖިން ޕިންގގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށް އައީ ބެލެމުންނެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެވުނުއިރު ހުންނެވީ ޗައިނާއިން ވޮޝިންގޓަނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

މަގާމުން ވަކި ކުރެވުމުގެ ކުރިން ޗިން ގާންގ އާންމު ތަންތަނުން ފެނުން ހުއްޓިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފަހުން އޭނާ މީޑިޔާތަކަށް ފެނިފައިވަނީ ޖޫން 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މީގެ މަހެއްހާދުވަސް ކުރިން ޗިން ގާންގ ވަނީ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކަންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެންމެމަތީ ލެވެލްގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުންތައް އަލުން އިއާދަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުންވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

ޗިން ގާންގ މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު ސަބަބު ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިނުވިނަމަވެސް އަނެއްކާ ވެސް އެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ކުރިން ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ވަންގ ޔީ ކަން ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސްގެ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. ވަންގ ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު 2022 ވަނަ އަހަރާހަމަޔަށް ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް އަލުން މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ވެސް ވަގުތީ ގޮތުން އޭނާ ވަނީ ޗިން ގާންގގެ މަސައްކަތްތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި މިވަގުތު ވެސް ހުންނެވީ ދެކުނު އެފްރިކާގައި ކުރިޔަށްދާ ބްރިކްސް ގްރޫޕްގެ ސަމިޓު ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގައެވެ.

ޗައިނާގެ އާންމުންގެ މެދުގައި ވެސް މަގްބޫލުކަން ހޯއްދަވަމުން ވަޑައިގެންނެވި ޗިން ގާންގ އާދައިގެން ޑިއުޓީތަކުން ނުފެނި، އަދި މިދިޔަމަހު އިންޑޮނީޝިޔާގައި އޮތް ސަމިޓްގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވި ހަމައިން ސުވާލުތައްވަނީ އުފެދެން ފަށާފައެވެ. އޭރު ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ޖަވާބަކީ ޗިން ގާންގ އިންޑޮނީޝިޔާއަށް ވަޑައިނުގެންނެވީ އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ ކަމުގައެވެ.

އުމުރުފުޅުން 57 އަހަރުފުޅުގެ ޗިން ގާންގ އަކީ މުޅި ޗައިނާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މަގާމަށް އަންޔަން ކުރެވުނު އުމުރުފުޅުން އެންމެ ހަގު ބޭފުޅާއެވެ. ޗައިނާގެ ހައިރާކީގެ ހަރުފަތުން އޭނާ ކުރިޔަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރުގެ މަގާމުގައި ދެ އަހަރު ހުންނެވުމުގެ ކުރިން ޗިން ގާންގ ހުންނެވީ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާންގެ މަގާމުގައެވެ. އަދި ރައީސް ޝީ ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މިމަގާމުގައި ޝީ އާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޗިން ގާންގ އަކީ މީޑިޔާތަކަށް ގެއްލި މިހާ ގިނަ ދުވަސްވި ކޮމިޔުނިސްޓް ޕާޓީގެ އިސް އޮފިޝަލެވެ. އޭނަ ކުއްލިއަކަށް ވަކި ކުރެވުނު ސަބަބު ސަރުކާރުން ބުނެފައި ނުވި ނަމަވެސް ވަކިކުރެވުނީ ކައިވެނިފުޅުން ބޭރުން ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ހިންގަވާތީ އެކަމަށް އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ގުއަންގޑޮންގގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަބަޔަކު ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ޖެހިއްޖެ
އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން ބޯޑަރުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ: މޯދީ
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާއިން އެއްބާރުލުން ދޭނެ: ރަޝިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު
ރޯދަ ނިމުނު އިރުވެސް ތުރުކީން ކާޑު ނުލިބި އެންމެ ފަހުން އެއްކަލަ ބުލީކުރާ އިންޑިއާގެ ފައިބުޑަށް
ޗައިނާއިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންވެސްޓް ކުރަަނީ ދަނޑުވެރިކަމަކަށް ނޫން، އެއީ އަސްކަރީ މަގުސަދެއްގައި ކުރާކަމެއް - ފައްޔާޒު
ޑްރޯން ޕައިލެޓެއް ނެތިގެން، ނޫނީ އެމްއާރްއައި މެޝިނަށް ނުވަދެވިގެން އުޅޭކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ!
ޗައިނާގެ ދިރާސާކުރާ އުޅަނދު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް ދިރާސާކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެން: މިނިސްޓަރު
ޔުނާން ޕްރޮވިންޝަނަލް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2024ށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި