ކ. މާލެ
|
16 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 15:36
މިސްރުގެ އޭޝިއަން އެފެއަރޒްގެ އެސިސްޓެންޓް މިނިސްޓަރ އައިމަން ކާމިލް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މިސްރުގެ އޭޝިއަން އެފެއަރޒްގެ އެސިސްޓެންޓް މިނިސްޓަރ އައިމަން ކާމިލް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މިސްރާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން
ދީނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މިސްރާ ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
 
ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވި

އިސްލާމްދީނާ ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މިސްރުގެ ސަރުކާރާއި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއާ މިސްރާ ދެމެދު ބާއްވާ، ސިޔާސީ ކަންކަމާބެހޭ މަޝްވަރާތަކުގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމަށް، މިސްރުގެ އޭޝިއަން އެފެއަރޒްގެ އެސިސްޓެންޓް މިނިސްޓަރ އައިމަން ކާމިލް ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް އެކުވެރި ގުޅުމާއި، އެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނާގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މިސްރާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް މިހާތަނަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު، މިސްރުން ވަނީ އެގައުމަށް ދާ ދިވެހިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ. މިއީ ދެގައުމުގެ ގާތް ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ދެކެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް