ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:09
ކާޓާގެ 43 ވަނަ އަހަރީ ޓެކްނިކަލް ކޮންފަރެންސް
ކާޓާގެ 43 ވަނަ އަހަރީ ޓެކްނިކަލް ކޮންފަރެންސް
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)
ކާޓާގެ އަހަރީ ޓެކްނިކަލް ކޮންފަރެންސް
ކާޓާގެ އަހަރީ ޓެކްނިކަލް ކޮންފަރެންސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ
 
މި ހަފްލާގައި ކޮމަންވެލްތުގެ 29 ގައުމުން އަދި 9 ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާތަކުގެ ޓެކުހާ ބެހޭ މާހިރުން ބައިވެރިވި

ކޮމަންވެލްތް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރސް (ކާޓާ)ގެ 43 ވަނަ އަހަރީ ޓެކްނިކަލް ކޮންފަރެންސް ވިލާ ނޯޓިކާ-ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑްގައި ފަށައިފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު، އިސްމާއީލް ޢަލީ މަނިކެވެ. ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާންގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މި އަހަރުގެ ކާޓާ ކޮންފަރެންސްގެ ތީމް ކަމުގައިވާ "ރޯލް އޮފް ޑޭޓާ އިން ޓެކްސް ކޮމްޕްލަޔަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓެކްސޭޝަން އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އިންޑަސްޓްރީ" ޓެކްސް ކޮމްޕްލައިންސް މެނޭޖްކުރުމުގައި ޑޭޓާގެ ދައުރު އަދި ހޮސްޕިޓަލިޓީ އިންޑަސްޓްރީއިން ޓެކްސް ނެގުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މި ހަފްލާގައި ކޮމަންވެލްތުގެ 29 ގައުމުން އަދި 9 ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާތަކުގެ ޓެކުހާ ބެހޭ މާހިރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެއިތުރުން، ކާޓާ، މީރާ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ވަނީ މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފައެވެ. މި ގޮތުން، ކާޓާގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު، ޑަންކަން އޮންޑުރޫ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މި ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މީރާއިން ކޮށްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން، ކާޓާގެ ޗެއަރޕަރސަން، ދަތުކް ޑރ. މުޙައްމަދު ނިޒޯމް ސައިރީގެ އިތުރުން ކާޓާގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނާމީ ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައެވެ. އަދި، މީރާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން، ފަތުހުﷲ ޖަމީލް ވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފައެވެ. ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މިއީ މީރާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ފަދަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވާ ފަހަރުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޓެކްސް ނިޒާމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޓެކްސް އިދާރާތަކުން އެކުގައި މި ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ގޮތުން ކޮމަންވެލްތަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމުތަކުގެ ޓެކްސް އޮތޯރިޓީތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް، އެކި ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި ގައުމުތަކުގެ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކާޓާއިން ކުރަމުންގެންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ.

މޮ ކޮންފަރެންސަކީ ކޮމަންވެލްތަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމުތަކުގެ ޓެކްސް އިދާރާތަކުން ބައިވެރިވާ، އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ތަފާތު މެންބަރު ގައުމެއްގައި ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ. މިއީ މި ކޮންފަރެންސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ގޮތުން މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ހަރަކާތް ރާވައި އިންތިޒާމުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ ފަރާތުންނެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ދިރާގު)އެވެ. އަދި، މި ކޮންފަރެންސްގެ އެކިއެކި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ)، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕީ.އާރ ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ)، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަދި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ން 13 ޖުލައި އަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް