ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 07:45
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ
ރައީސް އޮފީސް
އެންސީއައިޓީ
އެންސީއައިޓީގެ ބަޖެޓު 122 އިންސައްތައިން ބޮޑުކުރެވިއްޖެ: ޝައުނާ
 
މާކެޓް ބޭސްޑް އުޖޫރައެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ނިޒާމުވެސް ބަދަލުކޮށްފައިވޭ
 
އެންސީއައިޓީގައި ތިބި ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 38ށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި

ފާއިތުވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންސީއައިޓީގެ ބަޖެޓު 122 އިންސައްތައިން ބޮޑުކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝައުނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ "ވަންގަވް" ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އެންސީއައިޓީއާ ހަވާލުވީއިރު އެ އިދާރާގައި ތިބީ އަތުން ގުނާލެވޭހާ މުވައްޒަފުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 38ށް އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މާކެޓް ބޭސްޑް އުޖޫރައެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ނިޒާމުވެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ރިޓެއިން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަދިވެސް ކުރަން ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް އެބަ ހުރިކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެންސީއައިޓީ ރީބްރޭންޑުކޮށް އެންސީއައިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ގަވަރންމަންޓް ޑިޖިޓަލް ސަރވިސްއެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ހިންގާ މުއައްސަސާއަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މުހިންމު. މިކަންވެސް މިހާރު މިވަނީ ފަށާފައި.
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިވީ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެކި އިދާރާތަކަށް މިހާތަނަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް