ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 21:18
އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރު، މުނޫ މަހާވަރު
އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރު، މުނޫ މަހާވަރު
ވަން ސެންޓްރަލް ޕާކްގެ އެޕާޓްމަންޓް ހަވާލުކުރުން
ވަން ސެންޓްރަލް ޕާކް ރެޒިޑެންޝަލްއަކީ އިންޑިއާ ކުންފުނިތަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު، އަވަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ހެތްކެއް - މުނޫ މަހާވަރު
 
އެޕާޓްމަންޓް ގަތް މީހުންނާ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު
 
ތަފާތު ސިނާއަތްތަކުގައި، ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގައި އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
ވަން ސެންޓްރަލް ޕާކް ރެޒިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގުން އެޕާޓްމަންޓް ގަތް މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ވަން ސެންޓްރަލް ޕާކް ރެޒިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގުގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކަކީ، އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތަކަށް ކޮލިޓީ، އަވަސް މަަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ކަމުގެ ހެތްކެއްކަމަށް، ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރު މުނޫ މަހާވަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި އިންޑިއާއިން މަަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ދިވެހިންނާ ގާތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ތަފާތު ސިނާއަތްތަކުގައި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެތެރޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ވެސް ހިމެނޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ، އިންޑިއާ ކުުންފުނިތަކަކީ ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނިންމައި، ފެންވަރު ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރިކަން އަންގައިދޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުގައި މަސައްކަތް ނިންމާލެވުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަން ސެންޓްރަލް ޕާކް ރެޒިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގުން އެޕާޓްމަންޓް ގަތް މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ގަތް މީހުންނާ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް-1ގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މި ރެޒިޑެންޝަލް ބިލްޑިންގުގައި 120 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހިމެނެއެވެ. އަދި މިތަނުގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގެ އަގު 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ. މި އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުންނާނީ ސެންޓްރަލް ޕާކްގެ އުތުރުން، ޖުޑީޝަލް ކޮމްޕްލެކްސް ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ.

މި އެޕާޓްމަންޓްތައް ޚާއްސަކުރެވިފައި ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެއެއް/އެޕާޓްމަންޓެއް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
20%
0%
40%
0%
20%
ކޮމެންޓް