ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:45
އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް އިދާރާ
އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލް އިދާރާ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައެއް ނެތް
 
އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ އެ ފައިސާ ހޯދަން ލަފާދީފައި
 
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2،254،837 ރުފިޔާ އެކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ

އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމެނޭއިރު އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ އުކުޅަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ހާމަކޮށްފައެވެ. މި އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރެއިންތޯ ބަލާފައިވެއެވެ. މިނޫންވެސް ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބަލާފައިވެއެވެ.

މި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން އެކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދެވޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2،254،837 (ދެ މިލިއަން ދެލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް އަށްދިހަ ތިރީސްހަތެއް) ރުފިޔާ އެކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހެއެވެ.

އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 5.21 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަނދާންކޮށްދީ، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް ލިޔުން ފޮނުވުމާއި، އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ އިތުރު 7 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު އެ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށާއި، ފަހުން އިތުރުކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށާއި، އަދި ޝަރީއަތުން އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުން ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ، އެ މައްސަލަ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ ފައިސާއާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް އުކުޅަހު ކައުންސިލުން މި ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 5.21 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ލަފާދީފައެވެ. އަދި ފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު ހިސާބުތަކަށް ވައްދައި އެ ހިސާބުތައް ރިކޮންސައިލް ކުރުމަށްވެސް އަންގާފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިތުރުން އެކައުންޓުގެ ބާކީ ބަލަހައްޓާފައި ނުވުމާއި ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ހަދާފައިނުވާކަން އޮޑިޓްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އެކައުންސިލުން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ 4 ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގެ ބާކީ އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަމަށާއި، އެކައުންޓްތަކުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ހަދާފައިނުވާކަމަށް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކައުންސިލްގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ޖުމްލަ 499،663 ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓުތަކުން ދައްކާކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުން ވަނީ މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 3 ލަފައެއް އަރުވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިތުރުން ހަރުމުދަލާއި ގުޅޭ ކަންކަންވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް 3 ލަފައެއް އަރުވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް