ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:15
މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ގްރާންޓް ހަވާލުކުރުން
މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ގްރާންޓް ހަވާލުކުރުން
ރައީސް އޮފީސް
މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ދޭ އެހީ
މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ދޭ އެހީ 12 ފަރާތަކަށް ދީފި
 
52 ޖަމިއްޔާއަކުން ގްރާންޓަށް ވަނީ ކުރިމަތިލާފައި
 
މި އަހަރު 18 އަތޮޅަކުން ޖަމިއްޔާތައް ކުރިމަތިލާފައިވޭ

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ދޭ އެހީ 12 ފަރާތަކަށް ދީފިއެވެ.

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން މި އަހަރު 18 އަތޮޅަކުން 52 ޖަމިއްޔާ ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. މިއީ މުޖުތަމައުގެ ބަދަހިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޖަމިއްޔާތަކަށް މާލީގޮތުން އެހީދޭ ޚާއްސަ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވައުދުފުޅުގެ ދަށުން އިޖުތިމާއީ ގޮތުން މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެގޮތުން މި އަަހަރު 12 ފަރާތަކަށް ވަނީ މި އެހީ ދެއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

Advertisement

1- ހއ.އިހަވަންދޫ، ހއ ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރަށް ދިން ކާފަ މާމަ މައިޒާން ޕާކު ޤާއިމްކުރުމަށް 241،875 (ދެ ލައްކަ ސާޅީސް އެއް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް) ރުފިޔާ އެވެ.

2- ނ.މާޅެންދޫ، ސޮސައިޓީ ފޯރ ލީޑަރސް އިނިޝިއޭޓިވް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ރަށުގެ އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ރަށުގެ ނޭޗަރ ޕާރކް ސަރަހައްދުގައި ސޯލާ ގާޑިޔާ ތަރައްޤީކުރުމަށް، 299،985.20 (ދެ ލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ ވިހި ލާރި) އެވެ.

3- ނ. ޅޮހި، އައިލެންޑް ކޮންޒަވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓަށް، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއެރުވުމަށް 300،000 (ތިން ލައްކަ) ރުފިޔާ އެވެ.

4- ބ.ފުޅަދޫ، ފުޅަދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ރަށުގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް އައުޓް ޑޯ ޖިމެއް ހެދުމަށް 293،292.02 (ދެ ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިން ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ދެ ރުފިޔާ ދެ ލާރި) އެވެ.

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ގްރާންޓް ހަވާލުކުރުން - ރައީސް އޮފީސް

5- ގދ.ތިނަދޫ، ހުވަދޫ ރެކްރިއޭޝަންސް އަށް ސަރފިން ޕޮއިންޓު ހަޓެއް ހެދުމާއި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް 245،000 (ދެ ލައްކަ ސާޅީސް ފަސް ހާސް) ރުފިޔާ އެވެ.

6- ގދ.ރަތަފަންދޫ، ރަތަފަންދޫ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮސައިޓީ އަށް ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނާއި ރަށުގެ މީހުނަށް ޚާއްސަކޮށް "ރަތަފަންނު" ހެދުމަށް، 196،375 (އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް) ރުފިޔާ އެވެ.

7- އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ، މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނަށް ދެކުނުގެ އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ "ދެކުނު އަށި" ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް، 166،526 (އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސައްބީސް) ރުފިޔާ އެވެ.

8- ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ސިޓީ މާލެގަމި ޔޫތު ފައުންޑޭޝަނަށް ވަޒީފާ ނެތް ޒުވާނުންނަށް ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އުފައްދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަށް، 298،000 (ދެ ލައްކަ ނުވަދިހަ އަށް ހާސް) ރުފިޔާ އެވެ.

9- ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަނަށް ފިނި މައިޒާނެއް ހެދުމަށް 300،000 (ތިން ލައްކަ) ރުފިޔާ އެވެ.

10- މާލެ ސިޓީ، ވިމެން އިން ޓެކް އަށް ފިއުޗަރ އޮފް މޯލްޑިވިއަން ވިމެން މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް، 294،000 (ދެ ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް) ރުފިޔާ އެވެ.

11- މާލެ ސިޓީ، ބެނެފިޓަށް، ދިރާސާ އަދި ޗައިލްޑް ކެއަރ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް 300،000 (ތިން ލައްކަ) ރުފިޔާ އެވެ.

12- މާލެ ސިޓީ، އަލްޒައިމާރސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، އަލްޒައިމާ އާއި ޑިމެޝިއާ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް 169،33.19 (އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަށް ނުވަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ތިރީސް ނުވަ ރުފިޔާ ނަވާރަ ލާރި) އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް