ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 22:59
"މީސް ޕޯޓަލް" އިފްތިތާހުކުރުން
"މީސް ޕޯޓަލް" އިފްތިތާހުކުރުން
ރައީސް އޮފީސް
"މީސް ޕޯޓަލް" އިފްތިތާހުކުރުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް، "މީސް ޕޯޓަލް" އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
މި ޕޯޓަލާއެކު ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ
 
ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން މިނިސްޓްރީއާ ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތްތައް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެ
 
މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް، "މީސް ޕޯޓަލް" އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ސިވިލް ސޮސައިޓީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

މި ޕޯޓަލަކީ ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން މިނިސްޓްރީއާ ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތްތައް ކަރުދާހުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވައިލި ޕޯޓަލެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިބެގެންވެސް، ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

Advertisement

މި ޕޯޓަލާމެދު ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ، ޖަމިއްޔާތަކުގެ ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖަމިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަރުހަލާ ލަސްވުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ޕޯޓަލާއެކު ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް، ނަން ރިޒަރވޭޝަން، ސީއެސްއޯ ރެޖިސްޓްރޭޝަން، ކްލަބް ރެޖިސްޓްރޭޝަން، އަދި އެސޯސިއޭޝަން ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ. މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދޭ އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ތެރޭގައި؛ ލޯގޯ ރެޖިސްރޭޝަނާއި ދިދަ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މެމްބަރުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި އެކްސްކޯ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ އިތުރުން ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި، އަދި މި ނޫންވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް