ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 07:59
ކްރައިމް ސީނެއް
ކްރައިމް ސީނެއް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ
 
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި
 
ތިން މަގާމަކަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ތިން މަގާމަކަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެއީ ސާޖަންޓް ގްރޭޑް 1، ސާޖަންޓް ގްރޭޑް 2 އަދި ސީނިއަރ ސާޖަންޓް ގްރޭޑް 2 އަށެވެ. މި މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ސާޖަންޓް ގްރޭޑް 1 މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގެ ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވަލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. އަދި ސާޖަންޓް ގްރޭޑް ދޭއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވަލް 7 ނުވަތަ ލެވަލް 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ސީނިއަރ ސާޖަންޓް ގްރޭޑް ދޭއްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވަލް ނުވައެއްގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނީ މި ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ފަރާތްތައް ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ތާރީހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަސް ހަމަވުމުން ސަރވިސް އެލަވަންސާއި، ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް، ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް ހަމަޖެހިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފަށާއި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާއަށް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ހަރަދާއި މުވައްޒަފުންގެ ކެއިން ބުއިމާއި ހުރުމުގެ ހަރަދުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓް www.police.gov.mv މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް