ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 22:32
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެތެރެކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ މަދުކުރެވިއްޖެ: ރައީސް
 
އަމާޒަކީ ތަހުޒީބު މުޖުތަމައުތަކުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ އުސޫލުން އެކަން ކުރުން
 
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ނުކުރެވުމަކީ ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން
 
13 ބާވަތެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ބޭނުންކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި

ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި އުުފެއްދުން މަނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަން ފެށިފަހުން އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ނިސްބަތް 50 އިންސައްތަ މަދުކުރެވިފައިވާކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކުނީގެ މައްސަލަކަމަށްވާއިރު، ހައްލު ހޯދަންޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ މައްސަލަކަމަށެވެ.

ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކަކީ ތިމާވެއްޓަށާއި އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށްވެސް ނުރައްކާތެރި އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ޕްލާސްޓިކުގެ 13 ބާވަތެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި، ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރެވިފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރަން ފެށި ފަހުން އަހަރެއް ވެފައިވާއިރު، އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ނިސްބަތުން 50 އިންސައްތަ މަދުކުރެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިމަގުގަ ޕްލާސްޓިކުގެ އިތުރު އައިޓަމްތައް މަނާކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ، ރާއްޖެއަކީ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުން ނުކުރާ ގައުމަކަށް ހެދުން؛
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖު ނުކުރެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެރަށަކާ އެކަށީގެންވާ ސައިޒުގެ ޒަމާނީ ކުނި ކޮއްޓެއް ގާއިމްކޮށް، އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި މެނޭޖްކުރެވޭ ކުނި، ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމްކުރާ ސަރަހައްދީ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންގޮސް ތަހުޒީބު މުޖުތަމައުތަކުގައި އެކަން ކުރާ އުސޫލުން ކުނި މެނޭޖްކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ އެކި މަޝްރޫއުތަކުން މި އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް