ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:25
ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހެދި އިންޖީނުގެ
ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހެދި އިންޖީނުގެ
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެމަޖެންސީ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
މި އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން މައްސަލައެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
 
މިއީ 20.2 މެގަވޮޓުގެ ޕަވަޕްލާންޓެއް ހިމެނޭ އިންޖީނުގެއެއް

ގްރޭޓާމާލެ ސަަރަހައްދަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހެދި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި އެމަޖެންސީ އިންޖީނުގެ ހަދާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ބައު އިންޖީނުގެ ހުރިތަނުގައެވެ. މިއީ 20.2 މެގަވޮޓުގެ ޕަވަޕްލާންޓެއް ހިމެނޭ އިންޖީނުގެއެއް ކަަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި އިންޖީނުގެއަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ފަހަކަށް އައިސް އިތުރުވެ، އިންޖީނުގެތަކަށް ބާރުބޮޑުވަމުންދާތީ ފެށި މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހެދި އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން މައްސަލައެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ހުރި ތިން ޕަވަޕްލާންޓުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ އިތުރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންވާ ނަމަ ނުވަތަ އެމަޖެންސީއެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ މި ޕަވަޕްލާންޓުގެ ބޭނުން ހިފާނީ. އެމަޖެންސީއޭ މި ދެންނެވީ އިންޖީނެއް ހުއްޓި، މެއިންޓެނަންސަށް ނަގާ އިންޖީނުތަކަށް ފޫބެއްދުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ޕަވާޕްލާންޓުގެ ބޭނުން ހިފާނެ،
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް

ސްޓެލްކޯއިން ބުނިގޮތުގައި މި ޕަވަރޕްލާންޓަކީ، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، އެ ކުންފުނީގެ އަތޮޅުތެރޭގައި އަދި ގްރޭޓާމާލޭގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ ތިބި، އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ގާބިލް މުވައްޒަފުން ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލި ޓީމަކުން ކޮށްފައިވާ ބުރަ އަދި އަވަސް މަސައްކަތެކެވެ. އަދި މިއީ ސްޓެލްކޯގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިހާ ގިނަ އިންޖީނުތަކެއް އެއްފަހަރާ ކޮމިޝަންކޮށް ނިންމާލެވުނު ފަހަރުކަން ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން މާލޭއާއި ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑެތި ޖެންސެޓްތައް އޯވާރހޯލް ކުރުމަށް ނިއްވާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބި އެ ޖަނަރޭޓަރުތަކުގެ އެފިޝަންސީ އިތުރުކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސްޓެލްކޯ
އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓުގެ ފްލެޓް ރޭޓެއް ކަނޑައެޅުން - ޝަރީފް
ކަރަންޓް ފުލެޓް ރޭޓަކަށް ހެއްދެވޭނީ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި އިހްލާސްތެރިކަމާ އޯގާތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވާ ބޭފުޅަކަށް - ޝަރީފް
މުވައްޒަފުން ބަދުނާމުކޮށް، ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން: ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ފޮއްޓެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ: ދައުވާލިބޭ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ހަދަން
ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަނީ "ހިޔަންޏަށް މުޑި" ނަގާހެން - ޝަރީފް
ރަސްދޫގައި 100 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭ އާރު.އޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި