ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:14
ރައީސް ޞާލިހު އާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ނިޒާރު
ރައީސް ޞާލިހު އާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ނިޒާރު
ރައީސް އޮފީސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު
ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާ އަދި އެއްފަހަރު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: ނިޒާރު
 
ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ތަޖުރިބާ ތަފާތު
 
ވެރިކަމަށް ބޭނުންވަނީ ސުލްހަމަސްލަހަތު ގާއިމުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް
 
ރައީސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ތަޖުރިބާ ތަފާތު ކަމަށާއި އެ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާ އަދި އެއްފަހަރު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިޒާރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޮޔަރގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން ފަސް ވެރިންގެ ވެރިކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި އެހެން ސަރުކާރުތަކާއި މި ސަރުކާރާ ހުރި ތަފާތު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދާ ކަމުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިހަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ކުރީގެ ރައީސުންނާ ތަފާތު ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވެގެންދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަން މި ސަރުކާރާއެކު ދެމެހެއްޓިއްޖެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމަށް ބޭނުންވަނީ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ގާއިމުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދެވިއްޖެނަމަ އެމަނިކުފާނުގެ ވާދަވެރިން މިހާރު ފަތުރަމުންގެންދާ ފިތުނަވެރި މެސެޖުތައް ދޭން އުނދަގޫވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅުގައި ހަލަބޮލި ސިޔާސީ ދައުރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރިން. އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންނުވި ހިތިގޮތަކަށް އެކަންކަން ވެގެންދިޔައީ. އަދި ޑރ. ވަހީދުގެ ހައިޖާނު ބޮޑު ދެ އަހަރުގެ ވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާކުރިން. ރައީސް ޔާމީނުގެ އަމިއްލަފުޅަށް މުޅި ރާއްޖެ ހަލަބޮލި ކަމުގެ ތެރޭގައި ބާއްވައިގެން ފަސް އަހަރު ނިންމެވީ. އެހެންވީމާ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ސުލްހައަށް ބަލާއިރު، ސުލްހަމަސްލަހަތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބައްޓަން ކުރާނަމަ މީކީއެއް އަޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން.
އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު

ރައީސް ޞާލިހާ ގުޅުވައިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ވާދަވެރިން ދޮގު ތުހުމަތުތައް ކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކަނީ ޤައުމު ހަލަބޮލި ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފަސް އަހަރު ދުވަހު އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާތީ ރައީސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ ތަރައްގީވެސް ވަށައިގެން މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި އައްޑޫ ބިނާކުރުމަށް އޮތް ގޮތަކީ ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުން ކަމަށް ވެސް ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެކަން ކުރުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އައްޑޫއިން ރައީސަށް މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 80 އިންސައްތަ ޔަގީން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް