ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 21:02
އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގައި އައިފޯނު އުފައްދަން ފަށަން ވަނީ ނިންމާފަައި
އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގައި އައިފޯނު އުފައްދަން ފަށަން ވަނީ ނިންމާފަައި
ރޮއިޓާސް
އިންޑިއާގައި އައިފޯނު އުފެއްދުން
އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގައި އައިފޯނު އުފައްދަން ފަށަނީ
 
އެ ސްޓޭޓްގައި އޭޕްރީލް 2024 އައިފޯން އުފައްދަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ސްޓޭޓްގެ ސަރުކާރުން ބުނޭ
 
މިމަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 50،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
 
ފޮކްސްކޮންއިން ވަނީ އެ ފެކްޓްރީގައި އަހަރަކު 20 މިލިއަން އައިފޯން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒު ކަނޑައަޅާފައި

އަންނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގައި އައިފޯނު އުފައްދަން ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޕަލް އިންކްގެ ސަޕްލައިކުރާ ކުންފުނި ފޮކްސްކޮންއިން އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގައި އޭޕްރީލް 2024 އައިފޯން އުފައްދަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ސްޓޭޓްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކަރްނާޓަކާގައި އައިފޯނު އުފައްދާ ފެކްޓްރީގެ ބިން މި ޖުލައި މަހު ފޮކްސްކޮންއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށްވެސް ސްޓޭޓް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއީ 1.59 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 50،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓްރެކްޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އުފައްދާ ކުންފުނި ފޮކްސްކޮންއިން ވަނީ، އެ ސްޓޭޓްގެ ވެރިރަށް އަދި ޓެކް ހަބް ބެންގަލޫރުގެ ބޭރުގައި އޮންނަ ދޭވަނަހަލީގައި ހުންނަ އެ ފެކްޓްރީގައި އަހަރަކު 20 މިލިއަން އައިފޯން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒު ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް