ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:10
ބަލްކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކޮލިޓީ ބޭސް ގެނައުމަށް ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ބަލްކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކޮލިޓީ ބޭސް ގެނައުމަށް ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ކޮލިޓީ ބޭސް ގެނައުން
ބޭހުގެ ބަލްކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޔޫއެންޑީޕީ އާއެކު ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޭސް ވަގުތުން ވަގުތަށް ގެނައުމަށް ފަސޭހަވުމާއ،ި ބޭސް ލިބުމަށް ހުންނަ ދަތިތައް ހައްލުވެގެންދާނެ
 
ޔޫއެންޑީޕީން ރާއްޖެއަށް ބޭސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން، ގްލޯބަލް ހެލްތު ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެންޓަރުގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޓީމުން ބޭހުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ބޭސް ހެޔޮ އަގުގައި ގެނައުމަށްޓަކައި ބަލްކް ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކޮލިޓީ ބޭސް ގެނައުމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ) އާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އިބްރާހީމް އަމީރު އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު އަހްމަދު އާދިލް އާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މޭނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޢަބްދުالله ސަޢީދެވެ.

އަދި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޔޫއެންޑީޕީ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑަންޓް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެންރިކޯ ގަވޭލިއާ އެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީން ރާއްޖެއަށް ބޭސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޔޫއެންޑީޕީގެ ކޯޕެންހޭގަންގައި ހުންނަ ގްލޯބަލް ހެލްތު ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެންޓަރގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޓީމުން ބޭހުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. މި ޓީމުގެ އިތުރުން ބޭހުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ބޭސް ވަގުތުން ވަގުތަށް ގެނައުމަށް ފަސޭހަވުމާއ،ި ބޭސް ލިބުމަށް ހުންނަ ދަތިތައް ހައްލުވެގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ސިއްހީ ނިޒާމުގައި މިހާރު ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ހައްލުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމުވެސް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް