ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 10:43
ފިރިމީހާ
ފިރިމީހާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފީޗަރ ރިޕޯޓް
ސްކޭމް ކޯލުތަކުން ވާވެއްދެނީ ކީއްވެ؟
 
ކޯލްތައް ލިބޭ ގޮތާއި ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ވިސްނާލުން މުހިއްމު
 
ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ

ފޯނަށް ލިބުނީ މެސެޖެކެވެ. އާބަންކޯގެ ފަރާތުންނެވެ. ބުނެފައި އޮތީ މައި އޮފީހަށް ރޭގަނޑު 8:45 ގައި ދިއުމަށެވެ. އަދި ދާއިރު، ވެރިފިކޭޝަންއަށް ކާކުކަން އެނގޭނޭފަދަ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންދިއުމަށެވެ. އޭގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހެވެ. ނުދަންނަ މޮބައިލް ނަމްބަރަކުން ގުޅައިފިއެވެ. ނުލާހިކު އަދަބު އިހުތިރާމާއެކު ފަށުވި ގޮތަކަށް ވާހަކަ ފެށިއެވެ. ގުޅީ އާބަންކޯއިންނެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެންމެ އަވަހަށް ނިމޭ ފްލެޓްތަކުން ފްލެޓެއް ލިބުނު ކަމަށް ބުނެއެވެ. ވާހަކައިގެ ޚުލާސާއަކީ ރައީސް އޮފީހުން (ފްލެޓް ކޮމެޓީން) ފޮނުވާފައި އޮތް ލިސްޓެއްގައި 19 ވަނައަށް އޮތީ އަޅުގަނޑުގެ ނަން ކަމެވެ. ފްލެޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި 6 މަސް ވަންދެން ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ފްލެޓް ވަނީ ޔަޤީންވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އޮންލައިންކޮށް އެކަން ކުރުމަށް ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ޒަރީއާއިން "އޯޓީޕީ" ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އޯޓީޕީ ހިއްސާ ކުރުމަށެވެ. ވަރަށް ދިގުކޮށް އެދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ފަހު ބޭއްވީ އޯޓީޕީ ލިބޭނެހާ ވުގުތު ދީފައި ގުޅާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ. ފޯނު ބޭއްވުމާއެކު އެބުނާ މެސެޖެއް ލިބުނެވެ. "ވަން ޓައިމް ޕާސް ވޯޑެއް. ނުވަތަ އޯޓީޕީ"އެކެވެ. އަނެއްކާވެސް ވަގުތުން ހަމަ އެނަންބަރުން ގުޅިއެވެ. އޯޓީޕީ ހިއްސާ ކޮށްދޭން އެދުނެވެ. ޖަވާބުގައި އެކަން ކުރެވެން ނެތްކަމަށާއި ތިއީ ކޮންބައެއްކަން އަދި ތިކުރަނީ ކީއްކަން އެނގޭކަމަށް ބުނެފީމެވެ. ވަގުތުން އެކޮޅުން ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ހަމައެއާއެކު ލިބުނީ ކުރިން ލިބުނު އާބަންކޯގެ ނަމުގައި އައި ދެވަނަ މެސެޖެވެ. ފްލެޓް ކެންސަލްވި ވާހަކައެވެ.

ސްކޭމް ކޯލުތަކުން މީހުން ވާވައްދައިގެން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ އަތުލާ ވާހަކަ އަޑު އިވެއެވެ. ލިބިފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ލަނޑުތަކުގެ ވާހަކަތަކެވެ.

އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވީ އެކޯލްތަކާމެދު ކުޑަކޮށް ވިސްނާލިއަސް އެކަމުން ސަލާމަތް ވެވިދާނެ ކަމެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑަކަށް ކަމެއް ބޭނުންވިއަސް ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަންކަމުގައި ހުންނާނެކަން ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement

އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު މެސެޖަށް ބަލާއިރު، ޤަބޫލު ނުކޮށް ދޫކޮށް ނުލެވޭވަރަށް "އާބަންކޯއިން ލިބުނު މެސެޖް" ފުރިހަމައެވެ. ފޮނުވި ފަރާތްވެސް އެނގޭ ގޮތަށް ސާފެވެ. ނޭނގޭ މީހަކަށް ނުގޮތަކަށް ވިސްނައިގަންނަން ދަތިވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު ލިބުނު ކޯލު ފަށަމުން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކާއި ބަސްމަގު ހުރިގޮތާއި ދޫފަރިތަ ކަމާއި އެފަދަތާކުން މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ނުކުރާނެ މިންވަރަށް ހުރިކަން އެފޯނު ކޯލުން ފާހަގަ ވިއެވެ. އަދި ފްލެޓެއް ނުލިބިގެން އުޅޭ މި ޒަމާނުގައި އެކޯލުން ހީވީ ފްލެޓެއް ކޮންމެހެންވެސް ދޭން އުޅޭ ކަމެވެ. ކުރިމަތިވެސް ނުލަނީސް ފްލެޓެއް ލިބި ހަވާލު ނުކުރެވިގެން އުޅޭ ކަމެވެ. ބޭނުން ނެތަސް ދޭން އުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އެކަން ކުރުމަށް އެދެއްކިހާ ވާހަކަތައް، ކުޑައިކޮށް ނަމަވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު އަޑުއަހާލައިފިނަމަ އެއީ ހަޤީގީ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފަހުމް ވާނެއެވެ. ގުޅި ނަމްބަރުންވެސް އެކަން ޔަޤީން ކުރެވިދާނެއެވެ. އޮފީހެއްގެ ރަސްމީ ކަމެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މޯބައިލް ފޯނުން އެތައް އިރަކު ގުޅައިގެން ހުންނާނެތޯވެސް ސުވާލު އުފެދޭނެތާއެވެ. ދެން އޮތީ އޯޓީޕީއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާނީ އޮފީހަށް ގޮސްގެން ކަމަށާއި އޮފީހަށްގޮސް ވެރިފައި ކުރާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނުމުންވެސް އޯޓީޕީއެއް ފޮނުވައިގެން އޮންލައިންކޮށް އެކަން ކުރަން ނުޖެހޭނެކަން ރޭކާލާން ޖެހޭނެތާއެވެ.

މިކަންކަމަށް ވިސްނާލުމަށްފަހު މިފަދަ ކޯލްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުން އެކިޔާއެއްޗެއް ކުޑަކޮށް އަޑުއަހާލިއަސް އެކޯލުތަކުގެ އަވައިގާ ނުޖެހި ސަލާމަތްވާނެއެވެ. އެފަދަ މެސެޖްތައް އެގޮތައް ނުފޮނުވާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ އޯޓީޕީތައް ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދަނީ ކެނޑިނޭޅި ގޮވަމުންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑުގެ ތަޖްރިބާއިން ފާހަގަވީ މިފަދަ ކޯލްތަކުގައި ޖެހި ބޮޑެތި ލަނޑު ލިބެނީ ކުޑަކޮށްވެސް ވިސްނާ ނުލެވިގެން ކަމެވެ. ކަންކަމުގައި ހުންނަ އެދުން ހިސާބަށްވުރެ ބޮޑު ވުމެވެ. ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް  ސަމާލުކަން ނުދެވިގެންނެވެ. ކުރުކޮށް ބުނަންޏާ އެމީހުން އެކަން ކުރަން އަމިއްލަ މީހާވެސް ފުރުސަތު ދީގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
33%
0%
67%
ކޮމެންޓް