ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 21:22
އިބްރާހިމް ފައިހް ނިޒާމް
އިބްރާހިމް ފައިހް ނިޒާމް
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
ފައިހު ފޮރުވި މައްސަލަ
ފައިހް ފޮރުވި މައްސަލައިގައި ދެމީހަކަށް ދައުވާކުރަން ހުށަހަޅައިފި
 
ފައިހުއަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
 
ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރިއަނުދިނުމަށްޓަކައި، ކުށްކޮށްފައިވާ މީހާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

މީހަކަށް ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ފައިހް ނިޒާމު ހޯދަމުންދިޔައިރު، އޭނާ ހައްޔަރުކުރިއަނުދިނުމަށްޓަކައި ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގައި ލ. ގަން، ތުނޑި، ނެވަރކޯން، ޢަބްދުﷲ ޖުނައިދުއާއި، ރ. ކަނދޮޅުދޫ، ފީރޯޒުގެ، މުޙައްމަދު ޝަބީބްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި މެއި 30 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 536 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ހައްޔަރުކުރިއަނުދިނުމަށްޓަކައި، ކުށްކޮށްފައިވާ މީހާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

14 ޖަނަވަރީ 2023 ދުވަހު ކެފޭ ޑި ޕަބްލިކްގައި ހިންގި މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގައި 21 މާރިޗު 2023 ދުވަހު އިބްރާހީމް ފައިޙް ނިޒާމު ހައްޔަރުކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް 19 އެޕްރީލް 2023 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ފައިހުގެ މައްޗަށް ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ގައިގާ އަތްލުމުގެ ދައުވާއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 532 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޛްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތައް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ހަމަ މި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހ. ދިއްގާމާގެ، ޢަލީ ފާރިޟްއާއި، މއ. އާދިއްޕަރު، މާއިން މުޙައްމަދު ޢަޒީމްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ގައިގާ އަތްލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ކުރުމަށް 30 މާރިޗު 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ،

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް