ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 12:04
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތައް
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތައް
ދިރާގު
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭން
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކާއެކު "ލިމިޓްލެސް" ކޮށް ގުޅާލެވޭނެ!
 
އަޕްގްރޭޑްކޮށްފައިވަނީ ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ 2 ޕްލޭންއަކުން

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް ގެނެވުނު ހެޔޮ ބަދަލާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު "ލިމިޓްލެސް" ކޯލްސް، ސޯޝަލް މީޑިއާ ޑޭޓާ އަދި އެސް.އެމް.އެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ.

އެގޮތުން ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް މިގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއެކު ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު އަގަކާނުލާ ގިނަ ޑޭޓާ ލިބި އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ޑިޖިޓަލް ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

އަޕްގްރޭޑްކޮށްފައިވާ ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަކީ:

• ޕޯސްޓްޕެއިޑް 1000:40 ޖީބީ ކޯރ ޑޭޓާ + "ލިމިޓްލެސް" ސޯޝަލް މީޑިއާ ޑޭޓާ، ހިލޭ އެސް.އެމް.އެސް އަދި ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރުތަކަށާއި އެހެނިހެން ލޯކަލް ނެޓްވޯކަށްވެސް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެއެވެ.

• ޕޯސްޓްޕެއިޑް 1700:100 ޖީބީ ކޯރ ޑޭޓާ + "ލިމިޓްލެސް" ސޯޝަލް މީޑިއާ ޑޭޓާ، ހިލޭ އެސް.އެމް.އެސް އަދި ދިރާގުގެ ހުރިހާ ނަމްބަރުތަކަށާއި އެހެނިހެން ލޯކަލް ނެޓްވޯކަށްވެސް ހިލޭ ގުޅާލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނި ގޮތުގައި އަޕްގްރޭޑްކުރަން ބޭނުންވާ ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަޕްގްރޭޑްކޮށްލެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި މި ޕްލޭންތަކާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ދިރާގު ވެބްސައިޓުން ވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ދިރާގުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ތަފާތު ގިނަ އައު އޮފާރތައް ހެޔޮ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގެނެސްދީ އިތުރު މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް