ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 17:30
މަސްދޯނިތަކެއް
މަސްދޯނިތަކެއް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
ދޯނިތަކުގައި ލޮނުފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމާއި ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް އެހީދޭން ހުޅުވާލައިފި
 
މިއީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތެއް
 
އެޕްލިކޭޝަންތައް ލިބޭ މިންވަރަކުން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސްކުރާނެ
 
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރު 2023 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

މަސް ދޯނިތަކުގައި ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ސީ ވޯޓަރ (އާރްއެސްޑަބްލިއު) ނުވަތަ ލޮނުފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށާއި، ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސިންގއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތެކެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ވަނީ މިއީ ސަރުކާރުގެ ނޫ އިގްތިސާދު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ތާޒާކަންމަތީ ގިނަ ވަގުތު ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމުގެ ފަހި މޫސުމުގައި އައިސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބި، މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އާއި އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިއެސްޑީބީ)އާއެކުވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ދޯނިތަކުގެ ވަތުގައި ފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އެ އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ސޯލަރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ގާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ. މި ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހިގެންދާނީ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސިންގ ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ން ހުޅުވާލާ ފައިނޭންސިންގ ސްކީމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މަސްވެރި އުޅަނދުތަކުގެ ވަތުގައި ލޮނުފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސޯލާރ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސިންގ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ލިބުނު އެޕްލިކޭޝަންތައް އެވޯޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށައިފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.  

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސެއް އޮތް، އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކަށާއި މިހާރުވެސް މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކަށެވެ. އަދި އެ އުޅަނދު ވާން ޖެހޭނީ 50 ފޫޓަށްވުރެ ދިގު، މަދުވެގެން 15 ޓަނުގެ މަސް ރައްކާކުރެވޭ ކެޕޭސިޓީ ހުރި އުޅަނދަކަށް ކަމަށާއި އެ އުޅަނދުގައި ފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރެވޭނެ ޖާގަ ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކުރިން ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ، އެ ލޯނު ދައްކަމުންދާ ގޮތާއި ދައްކާފައިވާ ގޮތަށް ރިއާޔަތްކުރާނެ ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފައިނޭންސިންގ ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތެއްގެ އުޅަނދަކަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމް، އެސްޑީއެފްސީ ވެބްސައިޓުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ސަޕްލަޔަރުންގެ ލިސްޓުން ޚިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެއެވެ. ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީގެ އަގު ކަނޑައެޅޭނީ ޚިޔާރު ކުރާ ސިސްޓަމަށް ބިނާކޮށް ކަމަށާއި ސިސްޓަމް ހަރުކޮށްދިނުމާއި ސިސްޓަމް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރު 2023 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނީ އެސްޑީއެފްސީ) ގެ ޕޯޓަލް (https://portal.sdfc.mv) މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ކޮށެވެ.

އެޕްލިކޭޝަންތައް ލިބޭ މިންވަރަކުން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް