ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:17
ބިދޭސީންތަކެއް
ބިދޭސީންތަކެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދު"
ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ބިދޭސީން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވަން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ގަވާއިދެއް
 
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަކީ މަނާ ކަމެއް
 
ވިޔަފާރިގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް 100،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާނެ

ދިވެހިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބިދޭސީން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގަވާއިދެއް އެކުލަވައިލައި، އެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

"އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދު"ގެ ނަމުގައި ހޯމަ ދުވަހު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ މި ގަވާއިދަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ހިންގުމާއި، ބާތިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ މަގުސަދުގައި އެކުލަވައިލި ގަވާއިދެކެވެ. އެގޮތުން "އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނު" ގެ ދަށުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުން، އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާކަމުގެ ހެކި ހުރެއްޖެނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއަކީ ސިދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ބިދޭސީއަކަށް މަންފާ ލިބޭ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރެޖިސްޓްރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެގޮތުން، އެފަދަ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ވިޔަފާރިގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް 100،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކޮށް، ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް، "އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ"ގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އެމީހަކު ކަނޑައެޅުމަށް ވެސް ގަވާއިދުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. މިފަދަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގެ ރެޖިސްޓްރީ ބާތިލުކޮށްފިނަމަ، އޭގެ ސަބަބު އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިދޭސީއަކު އޭނާގެ ބޭންކު އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ އިރު އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ގެންދިއުމަށް އެދޭ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި، އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޑިކްލެއާކޮށްފައިވާ އަދަދާ ނުބައްދަލު މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވައި، އެފަދަ މުއާމަލާތްތަކަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެފަދަ މުއާމަލާތްތައް "މަނީ ލޯންޑްރިން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު" ދަށުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް އެންގުމަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
25%
0%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް