ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:42
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރަކާ އެމަނިކުފާނު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް ހާސިލުކުރި ދަރިވަރަކާ އެމަނިކުފާނު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް 17 ދަރިވަރަކަށް، ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަރޝިޕް 138 ދަރިވަރަކަށް!
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު މިއަހަރު ވަނީ ތިން ގުނަ އިތުރުވެފައި
 
ކުރިއަށް އޮތް 18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ކިޔަވަން ފަށަން ޖެހޭނެ
 
ސްކޮލަރޝިޕްތައް ހާސިލް ކުރި 155 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 102 ދަރިވަރުންނަކީ އަންހެންކުދިން

މިދިޔަ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނު ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕާއި، ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަރޝިޕް 155 ދަރިވަރަކަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްްޓްރީން ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާފައިވަނީ 17 ދަރިވަރަކަށެވެ. މި ދަރިވަރުންނާ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަރޝިޕް 138 ދަރިވަރަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު އާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނު ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތައް ހާސިލުކުރި 155 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 102 ދަރިވަރުންނަކީ އަންހެންކުދިންނެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު މިއަހަރު ތިން ގުނަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ސްކީމަކީ ދިވެހި މުޖުތަމައަށް އިލްމީ، ތަހުޒީބީ، ހޭލުންތެރި ބަޔަކު ބިނާ ކުރުމަށް ހުޅުވުނު ދޮރެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް، އެ ދަރިވަރަކު، ކިޔަވަން ބޭނުން ދާއިރާއަކުން ބޭނުން ޤައުމެއްގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ޚަރަދު، ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ. އަދި ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ރާއްޖެ އާއި ސާކްގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާއި، މެލޭޝިޔާ، ތައިލެންޑް، ފިލިޕީންސް، ޗައިނާ އަދި އޯއީސީޑީ ޤައުމުތަކުގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމަށެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތައް ދީފައިވަނީ އިސްލާމާއި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް 5 މާއްދާއިން އޭ ސްޓަރ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝަހާދާ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން އޭ ސްޓަރ ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އަދި ޖީސީއީ އޯލެވެލް / އައިޖީސީއެސްސީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ އުޞޫލުގައި އޮންނަ ގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް 18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ކިޔަވަން ފަށަން ޖެހޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް