ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 22:07
ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ތަރައްގީކުރާ ހޮސްޕިޓަލް
ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި 7 ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުމަށް 2 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ، ށ. މިލަންދޫ، ނ. ވެލިދޫ، ކ. ތުލުސްދޫ، އދ. މާމިނގިލި، ވ. ފެލިދޫ އަދި ތ. ވިލުފުށީގައި
 
ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުވައިތު ފަންޑުން ޖުމްލަ 686،089،524.22 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 540 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް

ކުވެއިތް ފަންޑް ފޯރ އަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ކޭ.އެފް.އޭ.އީ.ޑީ)ގެ އެހީގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރާ 30 އެނދުގެ 7 ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

7 ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުވައިތު ފަންޑުން ޖުމްލަ 686،089،524.22 (ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަ މިލިއަން އައްޑިހަ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ސައުވީސް ރުފިޔާ، ބާވީސް ލާރި) ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ، ށ. މިލަންދޫ، ނ. ވެލިދޫ، ކ. ތުލުސްދޫ، އދ. މާމިނގިލި، ވ. ފެލިދޫ އަދި ތ. ވިލުފުށީގައެވެ.

މިތަނުން ހދ. ހަނިމާދޫ، އދ. މާމިނގިލި، ވ. ފެލިދޫ އަދި ތ. ވިލުފުށީގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑްޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. ށ. މިލަންދޫ، ނ. ވެލިދޫ އަދި ކ. ތުލުސްދޫގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް އެޅުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އާނަންޑް ބިލްޑްޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

Advertisement

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީކުރާނެއެވެ. މިމަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 540 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއެކު ސޮއިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ، މިހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި، އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ފަސޭހައިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، މިހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައްވެސް ތަރައްގީކުރުމަށް އިސްކަން ދެއްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހޮސްޕިޓަލްތަކަކީ ކޮވިޑްފަދަ ބަލިތައް ފެތުރޭ ހާލަތްތަކުގަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ނުހުއްޓި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭގޮތަށް، ފްލޫ ކުލިނިކާ، އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ހިމެނިގެން ހެދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް.
އަހުމަދު ނަސީމް / ހެލްތު މިނިސްޓަރު

މީގެއިތުރުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުންކުރާ ހަކަތައަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން، މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 150 ކިލޯ ވޯޓުގެ ސޯލާރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުރިހާ އެނދަކަށް ޕައިޕްޑް އޮކްސިޖަނ،ް މެޑިކަލް އެއަރ އަދި ސަކްޝަން އަޅާފައިވާއިރު، ކައިރި ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަން ފުޅި ސަޕްލައިކުރުމަށްޓަކައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓްވެސް ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް