ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 10:44
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތުގައި ޑޮކްޓަރަކު ބަލި މީހަކު ބައްލަވަނީ
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތުގައި ޑޮކްޓަރަކު ބަލި މީހަކު ބައްލަވަނީ
igmh
ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދޭ، ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭ
 
މިދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
 
ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
 
ވެއިޓިންގ ލިސްޓް ވަނީ ކުޑަކުރެވިފައި

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނަ ކަމަށާއި، މީހުން ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

މިމަހުގެ 11 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ, ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމު ފުޅާކުރީ މިސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ދާއިރާއަކީ މީގެކުރިން އަޅާލާފައިވާ ދާއިރާއެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ، މިދާއިރާއަށް މީހުން ތަމްރީން ކުރުމާއި، ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އާލަތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. އަދި މި ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތް މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ޚާއްސަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ހުޅުވި، ފަރުވާ ދޭން ފެށުމާއެކު، ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ބަޔަކު ލިސްޓުގައި ޖެހުނުކަމަށެވެ. އެއީ ދިގު ލިސްޓެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ބަލި މީހުން ބަލަމުން ގޮސް، އެލިސްޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓް މަސައްކަތް ކުރޭ. ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ސިއްހަތު މީގެ ކުރީގަ މާ ބޮޑަށް އަޅާލެވިފަ ވާ ދާއިރާއެއް ނޫން. ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގަ ވަރަށް މުހިންމު ސިޔާސަތެއް، މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގަ މި ޚިދުމަތް ފެށި، މި ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ދިނުން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އައިޖީއެމްއެޗްގަ މެންޓަލް ހެލްތުގެ ދާއިރާއިން ފަރުވާ ދޭން ފެށުމާއެކު މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަ ވަރަށް ދިގު ވެއިޓިންގ ލިސްޓެއް އޮތް ވާހަކަވެސް. އެ ވެއިޓިންގ ލިސްޓުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކުރެވިއްޖެ. ވެއިޓިންގ ލިސްޓު އުފެދެން މި ދިމާވާ ސަބަބަކީވެސް މީގެ ކުރިން މި ސެކްޓަރަށް އަޅާނުލެވި އޮތުމާއެކު، ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ހިއުމަން ރިސޯސް ނެތް ޑިވެލޮޕް ކުރެވިފައެއް.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތުގައިވެސް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތު ހުޅުވީ 25 މާރޗް 2019ގައެވެ. މި ސެންޓަރަކީ ޓަރޝަރީ ފެންވަރުގައި ވަށާޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ފަރުވާއަށް ޚާއްސަ ކުރެވިގެން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ހަމައެކަނި ސެންޓަރެވެ. މަދު އަދަދެއްގެ ސިއްހީ މާހިރުންނާއެކު ފެށި އެ ސެންޓަރުން ފުރަތަމަ އަހަރު އެކަނިވެސް މުޅި ޖުމްލަ 7246 ކޮންސަލްޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ބަލި މީހުންނަށް އެނދުމަތިކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދޭ އިންޕޭޝަންޓް ކެއަރ ޔުނިޓު، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ހުޅުވާފައިވާއިރު، އެ ޔުނިޓުން އެ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 188 މީހުން އެޑްމިޓުކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފައިވާކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 66 މީހުން އެޑްމިޓުކޮށްގެން ވަނީ ފަރުވާ ދީފައެވެ. އެޑްމިޓްކޮށްގެން ދެވޭ ނަފްސާނީ ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ޓެސްޓުކުރުމާއި ބަލި ދެނެގަތުން، ފަރުވާދިނުން، ސައިކޯއެޑިއުކޭޝަން އަދި ރީހެބިލިޓޭޓްކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތައް, އަދި ކަމާބެހޭ އދ.ގެ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން، ނަފްސާނީ ބަލި ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން، އެންސީއެމްއެޗްގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ގާއިމުކޮށް، ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ޚިދުމަތްތައް އެކުލަވާލުމުގެ މުހިންމުކަން އެ ސެންޓަރުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް