ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 09:29
ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އޭދަފުށީގެ ރައްޔިތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އޭދަފުށީގެ ރައްޔިތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަރާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން އޭދަފުއްޓާއި މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް!
 
ތަފާތު އެކި ކުށްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވޭ
 
ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރި

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ބ. އޭދަފުށި އަދި މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އޭދަފުށި އަދި މާޅޮހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 90 އަހަރުގެ ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޑިނަރ ނައިޓުގައި ބައިވެރިވެރިވުމަށް މާލެއިން އޭދަފުއްޓަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއް ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

"ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" ގެ ނަމުގައި އޭދަފުށި އަދި މާޅޮހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު އާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މާޅޮހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް އާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ދެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި ފުލުހުންނާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާމެދު ރައްޔިތުންދެކޭ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައި ފުލުހުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ކުށްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް