ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 16:11
ކޮމްބައިން ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ވޯރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިން
ކޮމްބައިން ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ވޯރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ވޯކްޝޮޕް
އެއަރޕޯޓުގައި ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ވޯރކްޝޮޕެއް ފަށައިފި
 
މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރު މުދައްރިބުން
 
20 ބައިވެރިން މި ވޯރކްޝޮޕްގައި ހިމެނޭ
 
މިއީ 5 ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ ވޯރކްޝޮޕެއް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި "ކޮމްބައިން ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ވޯރކްޝޮޕް" ގެ ނަމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިކާއޯ)ގެ ރީޖަނަލް އޮފީސް ކަމުގައިވާ ކޯރޕަރޭޓް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް– އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ

05 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ޖުމްލަ 20 ބައިވެރިންނާއިއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް، އަދި ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ތައިލެންޑް، މެލޭޝިޔާ، އަދި ސިންގަޕޫރުގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ. 

މިޕްރޮގްރާމްގެ މަގުސަދަކީ، އެއަރޕޯރޓްތަކުގައި އެވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވިގެންދަނީ ގައުމުތަކުގެ ނެޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމުވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ހުސައިން ނަޒީފް ވިދާޅުވީ، ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ވިއުގައިގާ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ މުހިއްމުކަމަށްޓަކައި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން ދެވޭ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މިފަދަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށާއި މި ވިއުގާގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ނުހަނު ބާރު އަޅުއްވާކަމަށެވެ.

މިޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ބައިވެރިން ތަމްސީލްކުރާ ގައުމުތަކުގައި އެވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ގޮތްތަކާއި އެ ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ހިއްސާކޮށް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ބައިވެރިންނަށް ބުނެދެވިގެންދާނެ ގޮތަށެވެ. އަދި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން މި ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެއަރޕޯޓް، އެއަރލައިން، އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ އާއްމު ފަރާތްތަކަށް ސަލާމަތީގޮތުން އިތުބާރު ހިފޭ ޚިދުމަތެއް ލިބުމަށް މަގުފަހިވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ސިނާއަތް އިތުރު ހަލުވިމިނެއްގައި ތަރައްގީވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަންނީ ތަޖްރިބާކާރު މުދައްރިބުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާފަރާތްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން، ކުޑަ ޚަރަދަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް