ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 16:18
ސްޓެލްކޯއިން ފުރާޅުގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރަނީ
ސްޓެލްކޯއިން ފުރާޅުގައި ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރަނީ
ސްޓެލްކޯ
ސޯލާރ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ސޯލާރ ހަރުކުރުމަށް ގޭގެ ފުރާޅު ސްޓެލްކޯއަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެދިއްޖެ
 
މިއީ ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް، ނެޓްޒީރޯގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ހުޅުވުނު ދޮރެއް
 
ސޯލާރ ހަރުކުރުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސްޓެލްކޯއިން
 
ހަރުކުރެވޭ ކޮންމެ 1 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލާރއަކަށް 180.69 ރުފިޔާ ކުލި މަހަކު ލިބޭނެ

ސޯލާރ ހަރުކުރުމަށް ގޭގެ ފުރާޅު ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އެކުންފުނިން އެދިއްޖެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް ގޭގެ ފުރާޅު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އަވިކަތަ ޕްރޮގްރާމަކީ ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް، ސަރުކާރުގެ ނެޓްޒީރޯގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ހުޅުވުނު ދޮރެއް ކަމަށެވެ.

މިއީ ކަސްޓަމަރުންގެ ފުރާޅު ކުއްޔަށް ދީގެން ކޮންމެ މަހަކު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ފަހި ފުރުސަތެއްކަން ފާހަގަކޮށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ކުންފުންޏާއި، ކަސްޓަމަރަށްވެސް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ހިއްސާވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ހަރުކުރެވޭ ކޮންމެ 1 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލާރއަކަށް 180.69 ރުފިޔާ ކުލި މަހަކު ލިބޭނެކަމަށެވެ.

ސޯލާރ ހަރުކުރުމުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސްޓެލްކޯއިންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޭ ފުރާޅު ވާންވާނީ ފަސޭހައިން އަވި ލިބުމާއި، ފުރާޅުގައި 150 ކިލޯގެ ބަރުދަން އުފުލާނެ ވަރު ހުންނަ ފުރާޅަކަށެވެ.

އަވިކަތަ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ފޯމް ހުށައަޅާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ މީހުން ބެލުމަށްފަހު ލޮކޭޝަން ދިރާސާކޮށް އެކަމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ސްޓެލްކޯއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ސޯލާރ ޕެނަލް ހަރުކޮށްދިީ، ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ސްޓެލްކޯއިން ކޮންމެ މަހަކުވެސް ކުލީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާނެއެވެ.

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އަންނަނީ 2020 ވަނަ އަަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް