ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 07:25
ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގެ ދުވާރުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭޒު
ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގެ ދުވާރުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭޒު
އަރބަންކޯ
ދުވާރުމަތީގައި ވިޔަފާރި ހިންގުން
ދުވާރުމަތީގައި ގޮނޑިއާއި މޭޒު ޖަހައިގެން ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓާލަން އަންގައިފި
 
ހުޅުމާލޭގެ 34 މަގެއްގެ ދުވާރުމަތީގައި 183 މޭޒު ބަހައްޓައި ޚިދުމަތްދެމުންދޭ

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގަމުންދާ ކެފޭތަކުން ދުވާރުމަތީގައި ގޮނޑިއާއި މޭޒު ޖަހައިގެން ވިޔަފާރިކުރާތީ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އާބަންކޯއިން އަންގައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އާބަންކޯއިން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ހިންގުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ކެފޭތަކާއި، ޓޭކް-އަވޭ ޝޮޕްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ދީފައިވާ ހުއްދައާ ޚިލާފަށް އެ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ކެފޭ އަދި ޓޭކް-އަވޭ ފިހާރަތަކުން މަގުގެ ދުވާރުމަތީގައި ގޮނޑިއާއި މޭޒު ބަހައްޓައި އެތަނުގައި ވެސް ކެފޭ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ މައްސަލަ ފާހަގަވެފައިވާކަމަށާއި، މިކަމުގެ އުނދަގޫ އާންމުންނަށް ވެސް ފޯރާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި އެ ކުންފުނިން ބެލި ބެލުމުން ހުޅުމާލޭގެ 34 މަގެއްގެ ދުވާރުމަތީގައި 183 މޭޒު ބަހައްޓައި ޚިދުމަތްދެމުން އަންނަކަން އެނގިފައިވާކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ. އަދި މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި، ގޮނޑިއާއި މޭޒު އެތަންތަނުން ނެގުމަށް ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފަައިވާކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ދުވާރުމައްޗަކީ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށްވާއިރު، މިފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އާބަންކޯއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އާބަންކޯއިން ބުނީ ޓޭކް-އަވޭ ވިޔަފާރިއާއި ކެފޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުއްދަ ދެމުންދަނީ ހުޅުމާލެ އަކީ އެންމެން ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ބަދަހި މުޖުތަމައުއެއް އޮންނަ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހުސް ޖާގަތައް އާންމުންނަށް އަދިވެސް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ، އެފަދަ ފުރުސަތު ވެސް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން އާބަންކޯއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް